عبدي:‌جاللي‌از‌لحاظ‌فني‌و‌ فوتبالي‌رفتار‌خوبي‌با‌من‌نداشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهادر عبدي هافبك صنعتنفت آبادان كه در بازي با ســياهجامگان يكي از بهترينهاي تيمش بود، درباره تســاوي مقابل اين تيم و از دست دادن پنالتــي ميگويد: «بازي خوبي بود و بعد از اينكه گل اول را زديم يك پنالتي را از دست داديم. حسين بغاني جزو بهترين پنالتيزنهاي ليگ است و اگر پنالتي او گل ميشد ميتوانستيم با 4 گل سياهجامگان را ببريم. در نيمفصل دوم امتياز گرفتن بســيار ســخت است ولي ما در ســه بازي اخير خوب امتياز گرفتيم، هرچند كه متأســفانه در بازي با سياهجامگان دو امتياز بازي خانگي را از دست داديم.»

عبدي در مورد بازيهاي باقيمانده ليگ برتر ادامه ميدهد: «ما سه بازي ديگر در پيش داريــم و ميخواهيم بهترين نتيجه را بگيريم تا در جدول حداقل دو پله صعود كنيم. اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.»

هافبك صنعتنفت آبادان در رابطه با قهرماني پرســپوليس در ليگ برتر ميگويد: «پرسپوليس لياقت قهرماني دارد. آنها امسال يك شرايط حرفهاي را تجربه كردند و بهترين عملكرد را داشــتند. من به مجموعه پرسپوليس و هواداران اين تيم تبريك ميگويم و خوشحالم بعد از چند سال قهرمان شدند.»

بهادر عبدي با اشــاره به رفتارهايي كه در پيكان با او صورت گرفت، اينچنين توضيح ميدهد: «من بايد از آقاي شــيعي مديرعامل باشــگاه پيكان به صورت ويژه تشــكر كنم ولي بايد بگويم مجيد جالي از لحاظ فني و فوتبالي رفتار خوبي با من نداشــت. البته او به همراه همســرش وقتي پدر و مادرم را از دست دادم چند بار به منزل ما آمدند و من هرگز ايــن اتفاقات را فراموش نميكنم. حق من اين بود كه فرصت بيشــتري را در اختيار داشــته باشــم اما اين اتفاق نيفتاد. البته من دوست ندارم به گذشته برگردم و شــكايت يا گلهاي از جالي ندارم و براي او آرزوي موفقيت ميكنم. در صنعتنفت هم روزهاي خوبي را پشت سر ميگذارم و جواب اعتماد فيروز كريمي را دادم. در بازيهاي امســال هم در چند پســت براي تيم به ميدان رفتم و اميدوارم بتوانم جواب محبت هواداران صنعتنفت را بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.