قبولي مهدويكيا در اليت جونيور

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مربيگــري را مهدي مهدويكيا خيلي وقت اســت آغاز كرده. او البته برخالف خيلي از همدورهايهايش فوتبال ايران را شــروع خوبي براي مربيگري ندانست و ترجيح داد از تيمهاي پايه كارش را آغاز كند و پله پله باال بيايد؛ درست همانگونه كه وارد دنياي بازيگري فوتبال شده بود. اين شــد كه پيشــنهاد هامبورگ براي فعاليت در آكادمي اين باشــگاه را پذيرفت و بهعنوان مربي، فعاليت خود در تيم فوتبال نوجوانان هامبورگ را آغاز كرد. مهدويكيا البته در اين مدت از يادگيري هم غافل نبوده و همراه با ديگر مربيان جوان و تازهكار تيمهاي پايه باشگاه هامبورگ، دورههاي مربيگري در ردههاي پايه را ميگذراند. اين عكســي هم كه خود مهدويكيا در اينســتاگرامش منتشر كرده، مربوط به يكي از همين دورههاست كه مهدي در توضيح آن نوشته: «پايان هفته اول مدرك اليت جونيور.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.