كشتيگير عاشق فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چقدر احتياج داشــتيم كه يكي بيايد و بگويد شــايعه است اما نبود. آقاي بازيگر رفته بود تا آنچه را حتي شــنيدنش براي ما تلخ بود و براي او آرزو، لمس كند. مگر نه كه همين چند وقت پيش در برنامــه دورهمي گفته بــود: «بزرگترين راز و روياي زندگيام، مرگ اســت و خيلي به آن فكر ميكنم.» مرگي كه خيلــي زود بود براي او اما به آغوش كشــيدش و رفت. عارف لرستاني را خيليها شايد فقط با نقشهاي طنزش در تلويزيون بشناسند. حال آنكه او روزگار جوانياش را به كشتي گرفتن در باشگاههاي زادگاهش- كرمانشاه- گذرانده بود و اين سالهاي اخير فوتبال هم بازي ميكرد. زندهياد عارف لرســتاني در تيم فوتبال هنرمندان ايران بازي ميكرد و حتي با اين تيم قهرمان جهان شــده بود. او بيدغدغه و بدون وابستگي، در 45 سالگي چشــم بر اين دنياي فاني بســت و نه فقط جامعه هنري ايران را به ســوگ نشاند بلكه حاال فدراســيون كشتي هم به خاطر ســالهاي كوتاهي كه عارف كشتي ميگرفت، خود را صاحب عزا ميداند و اين سفر نابهنگام را تسليت گفته است. بعد از اين اتفاق تلخ، در فضاي مجازي از قول همسر اين هنرمند نوشتند كه «عارف به خاطر قصور پزشــكي فوت كرد.» ســازمان نظام پزشــكي اما اين ادعا را بيپاسخ نگذاشت و اعالم كرد: «ساعت 20 جمعه مرحوم لرســتاني به دليل سكسكه شديد به يكي از بيمارســتانها مراجعه كرده و با حال عمومي مســاعد مرخص شده. ضمن اينكه پزشكي قانوني علت مرگ را نامشخص اعالم كرده و شكايتي هم از جانب خانواده او ثبت نشده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.