در هفته بيست و سوم ليگ برتر روسيه ترك گروژني بدون محمدي باخت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ترك گروژني تيم ميالد محمــدي در غياب بازيكن ايراني اش، هفته بيستوســوم ليگ برتر روســيه را با يك باخت خانگي پشت سر گذاشت. تيم فوتبال ترك گروژني ديروز (يكشــنبه) در هفته بيســت و ســوم ليگ برتر روسيه، بدون حضور ميالد محمدي مدافع ايراني خود، مقابل ميزبانــش اورنبــوگ با نتيجه 2 بــر يك تن به شكست داد.

نام محمدي در اين بازي در فهرســت 18 نفره گروژني قرار نگرفته بود.

با اين شكست ترك گروژني 33 امتيازي و در رده پنجم باقي ماند و نتوانســت فاصله خود را با دومين سهميه روسيه در ليگ اروپاي فصل آينده كاهش دهد. تــرك گروژنــي در حــال حاضر بــا كراســنودار، تيــم رده چهارم جــدول (آخريــن ســهميه ليگ اروپــا در ليگ برتــر روســيه) 5 امتياز فاصلــه دارد و ايــن در حالــي اســت كه 7 هفتــه ديگر بــه پايان فصل جاري باقي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.