هاشمي نسب: كار دايي و كريمي از پا در مياني گذشته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي هاشمينســب با ســابقه بازي براي دو تيم مطرح پايتخت درباره قهرماني پرســپوليس صحبتهــاي جالبــي انجام ميدهد. او ميگويد: «اين قهرماني مبارك هواداران واقعي پرسپوليس باشد و اميدوارم در آســيا نيز ايــن اتفاق تكرار شــود. فكر ميكنم كسب اين قهرماني براي پرسپوليس بعد از 9 سال لذتبخش باشد. پرسپوليس از هفته اول تيم بسيار خوبي بود و استحقاق اين قهرماني را داشــت. مــن در هفتههاي ابتدايي ليگ گفته بودم كه تراكتورسازي يا پرسپوليس قهرمان ميشوند اما پرسپوليس خيلــي باثبــات صدرجــدول را در اختيار داشت و اين مساله نشان دهنده استحقاق اين تيم براي قهرماني بود. از لحاظ فوتبالي نيز پرســپوليس فوتبال خوبي را به نمايش ميگذاشت و فراز و نشيب نداشت.»

پرسپوليس پس از تساوي مقابل الريان در ورزشــگاه آزادي، حاال نسبت به الريان و الهالل شــانس كمتري براي صعود از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا دارد. هاشــمي نسب در خصوص شــانس صعود پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا ميگويد: «پرسپوليس شرايط سختي دارد اما مگر ديگر نمايندگان مــا كه شــرايط خوبــي دارنــد در دور دوم شــانس صعود دارند؟ بايد قبول كنيم شانس نمايندگان ايران براي حضور در جمع 4 تيم برتر ليگ قهرمانان آســيا كم است. متاسفانه ايــن روزها همــه در خصــوص اين صحبت ميكنند كــه اگر طارمي در بــازي با الريان پنالتــي خود را چيپ نزده بود، ميتوانســت پنالتــي را تبديل بــه گل كند امــا بايد به ايــن توجه كرد حتي اگر پرســپوليس موفق به شكست الريان ميشــد فقط ديرتر حذف ميشد. اين مســاله فقط مختص پرسپوليس نيست و اســتقالل نيز همين شرايط را دارد. نبايد خودمان را گول بزنيم چون ما در ليگ قهرمانان آسيا حرفي براي گفتن نداريم.»

هاشمينسب با ابراز ناراحتي از اتفاقات به وجــود آمده ميــان علي دايــي و علي كريمي اينگونه صحبــت ميكند: «واقعا از شرايط به وجود آمده ناراحت هستم. دايي و كريمي از افتخارات فوتبال ايران هستند اما فكــر ميكنم كار از پادرمياني ميان آنها گذشته و فقط بايد از آنها خواست يك نفر اين مسائل را تمام كند. اگر قرار نيست اين مشكالت بين آنها هم تمام شود بهتر است در خفا باشــد و رســانهاي نشود. اي كاش ايــن اتفاقات به وجود نميآمد چرا كه ضرر آن در چشم فوتباليها ميرود. با شناختي كه از خصوصيات اخالقــي دايي و كريمي دارم نميدانم چه مســالهاي بين آنها است كه اين اختــالف ادامهدار و مانند آتش زير خاكستر ميماند اما اميدوارم هر چه زودتر حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.