گلزنيبهرنگصفريبرايمالمو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميانههاي فصل قبل بود كه بهرنگ صفري پس از چند سال بازي براي بازل در ليگ ســوييس تصميم به بازگشــت گرفت تا دوباره در ســوئد پيراهن مالمو را بر تن كند.

صفري 11 بــازي انجام داد و روي هم 906 دقيقه در زمين حاضر بود تا با مالمو روزهاي خوشي را بگذراند.

صفري اين فصل نيز پيراهن شماره 4 مالمــو را بر تن كرد؛ در ليگ ســوئد، ليگــي كه هفتــه دوم خود را ســپري ميكند.

صفري در نخستين بازي هفته دوم موفق شــد گل بزند. او گل اول مالمو را در تقابل با ســاندس وال به ثمر رساند، در دقيقه 35 و روي كرنري كه برورسون ارسال كرد.

صفري در اين بازي كه در ورزشگاه ســوئد بانك برگــزار ميشــد در نقش دفاع چپ سيســتم 3-5-2 ظاهر شد و در دقيقــه 35 دروازه حريف را باز كرد. مالمو با اين برد 4 امتيازي شد تا يكي از بختهاي مسلم قهرماني در ليگ سوئد لقب بگيرد.

بهرنگ صفــري هم در دقيقه 90 و در حالي كه كمي آسيب ديده بود جاي خود را به كوناته داد.

گفته ميشود آسيب ديدگي صفري جزيي اســت و او ميتوانــد هفته آينده مقابل جورگاردن به ميدان برود و باز هم يكي از بازيكنان ثابت مالمو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.