نماينده ايران با آلمان و دانمارك همگروه شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رقباي نماينده فوتبال دانشآموزي ايران در مســابقات دانشآموزان جهان در جمهوري چك مشــخص شدند. تيم فوتبــال دانشآموزي هرمــزگان كه به نمايندگي از كشــورمان در رقابتهاي جامجهانــي دانشآمــوزان در كشــور چك بــه ميدان خواهد رفــت، با انجام قرعهكشي رقباي خود را شناخت.

در اين مسابقات كه در چهار گروه شش تيمي برگزار خواهد شد و دو تيم اول هر گروه راهي دور پليآف خواهند شد، آلمان، نيوزيلند، ارمنستان، چين و دانمارك همگروههاي ايران در گروه اول مسابقات هستند تا به اين ترتيب ايران كار آســاني براي صعود نداشته باشد اما در گروه دوم، تركيه، شيلي، هندوستان، بلغارســتان، كرواســي و لوگزامبورگ حضور دارند، گروه سوم را برزيل، چك، اسلواكي، صربستان، مجارستان و اتريش تشــكيل ميدهند و در گروه چهارم نيز تيمهاي فرانسه، قطر، اسلووني، فنالند، بلژيك و يونان قرار گرفتهاند.

گفتنــي اســت ســومين اردوي آمادگــي تيــم فوتبال دانــش آموزي هرمزگان بــه تازگي در شــيراز پايان يافت كه بازيكنان به مدت شــش روز زير نظر علي دوستي مهر تمرين كردند. اردوي بعدي تيــم فوتبال دانشآموزي هرمزگان از سهشــنبه در رامسر برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.