تعهد سنگين روي شانههاي ضعيف پرسپوليس

يك ســال قبل درســت در همين روزها علي اكبر طاهري با حمايت رســانهاي پروژهاي كه ســه ماه قبل از آن كليد زده بود را به ســرانجام رساند و قرارداد برانكو را براي دو ســال ديگر تمديد كرد تا پروفســور روي كاغذ و بر اساس تعهد تا پايان ليگ هفدهم ســرمربي سرخها با

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

شــايد نياز به تحقيق زياد نبود و ميشــد حــدس زد طاهري به صورت غير رســمي اين مساله را در بين خبرنگاران مطرح كرده تا روز بعد و پــس از آن از رســانهها بازتابهاي اين ماجــرا را بگيــرد و كارش را گام به گام پيش ببرد. هنوز يادمــان نرفته كه روز 19 فروردين ماه سال گذشته وقتي طاهري موفق به تمديد قرارداد با برانكو شــد و حتي بعدتر از آن، چه جمالتي در توجيه دور انديشــيهايش به كار برده بود. جمالتي كه هضمش براي بســياري از هواداران پرســپوليس غريــب و البته برخي اصحاب رسانه تازه و نو به نظر ميرسيد و البته موازي با موفقيتهاي برانكو شيرين و دلپسند مينمود.

طاهري داعيه حاكم كردن ادبيات صنعت فوتبال با تمام جوانب در پرسپوليس را داشت و البته مدام تاكيد ميكرد دنبال يك برنامه بلند مدت اســت و ميخواهد پروژههاي بلند مدتي را در باشــگاه پيش ببرد كه البته تا كنون غير از موضوع قــرارداد برانكو درحوزه ديگري قدم نگذاشته يا حداقل موفق نبوده است.

مطابق انتظار، طاهري ديروز ســكوت كرد تا بعد از پراكنده شــدن خبــر اوليه و گرفتن بازتابهايــش – كه در نگاه اول احساســي به نظر ميرسيد اما ظاهرا به اندازه خودش حساب شــده هم بوده – گام بعدي را بردارد و احتماال با مصاحبــهاي ديگر پيش بردن پروژه بعدي را كليد بزند و برانكو را براي امضاي بعدي در آب نمك نگه داشته و به موقع بله را از او بگيرد.

علياكبر طاهري البته كار اشتباهي انجام نميدهد اما به نظر ميرســد اين پروژه مهيج اليههــاي زيريني دارد كه ميتوان به آن دقيق شــد. اول اينكه ظاهرا همانطور كه طاهري اين مســاله را رسانهاي كرده شــخصا پيش ميبرد و هيات مديــره را در تصميمي به اين اهميت و عظمــت دخالت نميدهد. گواه اين مســاله مصاحبههاي روز گذشته يكي از اعضا و رييس هيات مديره است.

ديــروز وقتي از جعفر كاشــاني به عنوان رييــس هيات مديــره درباره تمديــد قرارداد طوالني مدت با برانكو پرســيدند او مثل اغلب اوقات در اوج بيخبري از مســائل كالن و مهم باشگاهش گفت: «چه كسي اين مطلب را گفته اســت؟» در ادامه وقتي خبرنــگار خبرگزاري ميگويد طاهري بعد از بازي با ماشينســازي

تصور کنید برانكو به هر دلیلي در فصل آینده نتواند نتایج دلخواه مدیریتي و هواداران پرسپولیس را بگیرد، در این صورت چه کسي پاسخگوي تعهد ایجاد شده است و آیا نباید نگران این باشیم که بحراني شبیه آنچه در مورد مانوئل ژوزه رخ داد گریبان پرسپولیس را بگیرد؟

اين موضوع را به رســانهها گفته است، ميگويد: «رسيدن به هر هدف برنامهريزي خاص خودش را ميطلبــد. ما اين فصل بــه قهرماني ليگ برتر رسيديم. براي برنامههاي بعدي، مسووالن باشگاه جلساتي خواهند داشت و صاحبنظران هم در آن حضور مييابند. سپس برنامههاي خود را مصوب خواهيم كرد.»

اين يعني كه چنين پروژهاي بايد در اســرع وقت و با ســنجيدن تمام جوانب و گرفتن نظرات صاحبــان ايده پيش برود امــا طاهري ظاهرا كار خودش را پيش ميبرد و بعدتر از هيات مديره بله ميگيرد! در همين خصوص فرشيد گلزاده ديگر عضو هيات مديره هم تاييد ميكند كه در جلسه اخير هيات مديره اصــال بحث قرارداد طوالني با برانكو مطرح نشده: «ما از قرارداد صحبت نكرديم بلكه حرف ما از برنامههاي بلندمدت و راهبردي اســت چون ميخواهيم بگوييم 10 ســال ديگر باشگاه پرسپوليس در كدام جايگاه است و چطور بايد به حوزههاي ديگر ورود كرد.»

موضوع دوم كه البته مورد اشاره بسياري از پيشكسوتان و كارشناسان فوتبال بوده بحث ايجاد تعهد است كه امضاي قراردادهاي طوالني مدت با مربيان را غير منطقي و تا حدود زيادي نشــدني ميكند. هر چند در دنياي فوتبال و باشــگاههاي بزرگ دنيا عقد قراردادهاي طوالني و 5-6 ساله يا حتي بيشتر با مربيان بزرگ و موفق مرسوم است اما آمار نشــان ميدهد متوســط عمر مربيان در باشــگاهها بين 12 تا 18 ماه بوده و همواره تغيير در شرايط باشــگاه، نتايج تيم، مشكالت شخصي ...و باعث برهم خوردن اين قراردادها شده است.

اگر بگوييد در هر جاي دنيا امكان رخ دادن چنيــن اتفاقاتي زياد نيســت و هــم مربي و هم باشــگاه با رعايت تمام جوانــب حرفهاي و كامال ســنجيده وارد عمل ميشوند اما در فوتبال ايران نميتوان چنين فضايي را حتي در ذهن ترســيم كــرد. چرا كــه مديريت باشــگاه از حضور خود در پســتي كه در اختيار گرفتــه اطمينان خاطر نــدارد. اين مســاله با وجــود موفقيتهاي اخير پرســپوليس همچنان در مورد علياكبر طاهري مصداق دارد و با وجود اينكه نزديك به دو ســال 22( ماه) از حضور طاهري به عنوان سرپرســت در راس باشــگاه پرســپوليس ميگذرد اما طبق قانــون مديران بازنشســته، نميتواند مديرعامل شود و دوره سرپرســتياش نيز تا اينجا به شكل عجيب وغريبي تمديد شــده است. حاال طاهري كــه از موقعيت فرداي خود مطمئن نيســت در پــي عقد قراردادي طوالني با مربي برآمده كه در ســال اول حضورش در باشگاه قراردادي هنگفت بسته و طبق عرف و قرارداد هر فصل درصد قابل توجهــي به اين رقم اضافه ميشــود. حاال تصور كنيد برانكو به هر دليلــي در فصل آينده نتواند نتايج دلخواه مديريتي و هواداران پرســپوليس را بگيرد، در اين صورت چه كسي پاسخگوي تعهد ايجاد شــده است و آيا نبايد نگران اين باشيم كه بحراني شــبيه آنچه در مورد مانوئل ژوزه رخ داد گريبان پرسپوليس را بگيرد؟

ديروز و در هنگام نوشــتن اين گزارش خبر رســيد طاهري و برانكو در برنامــهاي تلويزيوني جزييــات توافق بزرگشــان را علني خواهند كرد اما حتــي اگر اين اتفاق مثبت با اين ســرعت و بدون تصويب هيات مديره باشــگاه عملي شــود ميتوان نگران آينده بود؛ آيندهاي كه نه طاهري از آن خبــر دارد و نه ميتوان پيشبينياش كرد. آيندهاي كــه اگر با ايجاد تعهدات بيشــتر براي پرســپوليس و مديــران بعدي گره نخــورد بايد تعجب كرد و خوشحال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.