يوسفي: بدون هوادار هيچ موفقيتي لذت ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رحيــم يوســفي در مورد اينكه كســب قهرمانــي ســه هفته قبــل از اتمــام ليگ به نظر ميرســد مثــل قهرمانــي در هفتههاي پايانــي لذتبخش نبود، گفــت: «اگر قهرماني پرسپوليس در تهران قطعي ميشد جلوه اين مساله بسيار بيشتر بود، تمام لذتها به حضور هواداران اســت. بدون هــوادار هيچ موفقيتي لذت ندارد. در تهران ميتوانســتند يك جشن بزرگ بگيرند و اين مساله شيريني دو چنداني پيدا ميكرد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره اينكه مهدي طارمي برخالف گفته برانكو بعد از بازي با الريان پشــت ضربه پنالتي ايســتاد، گفت: «حتما برانكو گفتــه او ضربه را بزند اما اين برخالف حرفــي بود كه بعد از ديدار مقابل الريان زد. احتماال براي رســيدن به آقاي گلي اين تصميم را گرفتهاند.» وي در رابطه با اينكه بعد از قهرماني در ليگ آيا پرسپوليس ميتواند در آسيا هم موفق شــود، گفت: «اگر واقعيت را بخواهيد پرســپوليس كار سختي دارد. اين تيم يار كم دارد. من جزو افرادي هستم كه در بدترين شرايط هم هميشه به موفقيت اميدوار بودم ولي در برخي از پســتها پرسپوليس يار ششــدانگ ندارد. به نظر من رامين رضاييان با وجود اينكه كار اشــتباهي كــرده بود بايد تا پايان فصل حفظ ميشد به هر حال اين بازيكن جوان اســت. خود ما هم زماني جوان بوديم و شــايد در تمرينات دچار اختــالف و درگيري ميشــديم اما علي پروين از ما ميگذشــت و بازيكنان را با هم آشــتي ميداد. پرسپوليس با تيمهايي بازي دارد كه بسيار قوي هستند و كارش بسيار سخت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.