سرمای زمستان به اينطرف سال کشيد

دووميدانيکاران مثل خيلي از ســالهاي قبل بار ديگر در شيراز اســتارت زدند تا در سالي که قهرماني آسيا پيش روي اين رشته اســت، محكي بزنند بر آنچه در فصل زمســتان بر بدنشان گذشته اســت. به جز چند چهرهاي که از قبل هم قابل پيشبيني بود در مســابقه آغاز فصل شرکت ن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــي - رقابتهــاي آغاز فصــل دووميداني در دو بخــش زنان و مردان در شــيراز برگزار شــد و فارغ از ارزيابي مــاده به ماده و مقايســهاي كه ميتوان بين ركوردهايي كه ثبت شــده با ركوردهاي سالهاي قبل انجام داد، از دل حرفهايي كــه دووميداني كاران به زبان آوردهاند و از زاويه ديد كســاني كه در دل اين رشتهاند، ميتوان اين مسابقه و مشــكالتش را در چند بخش خالصه كرد و براي اين پرســش كه مسابقه آغاز فصل چقدر به هدفهايش نزديك شده، پاسخي پيدا كرد.

اوليــن موضوعــي كه معمــوال در رشتههاي ركوردي بخصوص دووميداني مالكي ميشود براي نمره دهي به اتفاقي كه افتاده، ركوردهايي است كه ثبت شده است.

نگاهــي گذرا بــه ركوردها نشــان ميدهــد كه در رشــتهاي مثــل پرتاب چكش، شرايط به نسبت اميدواركنندهتر بــوده اما مثل هميشــه در رشــتههايي مانند 3 هزار با متر مانع و 10 هزار متر، ركوردها همان حال و هواي ســالهاي قبل را دارد.

بيژن شــادمهر، كارشناس قديمي دووميدانــي كــه از نزديــك در جريان برگــزاري رقابتها بــوده، بــا تاكيد بر اينكه شــيراز تالش خــودش را كرد تا ميزباني خوبي داشته باشد، ابتدا به نحوه برگزاري رقابتها اشاره ميكند: «شيراز تالش خودش را ميكند تــا رقابتها را به بهترين شــكل برگــزار كند اما گاهي از ســوي اداره كنندههاي رويداد، اتفاقي ميافتد كه انگيزههايشــان را از دســت ميدهند. يك زماني يكي از عوامل مالي فدراســيون پيش از برگزاري مســابقه به محــل برگزاري ميرفت تا مســوول برگزاري دغدغه نداشته باشد اما شرايط فرق ميكند. شما تصور كنيد يك جايي را براي اســتقرار تعداد زيــادي در نظر ميگيريــد و بايد در عرض نيم ســاعت تغييراتي دهيــد يــا جابهجايي صورت گيرد. خب طبيعي اســت كه به مشكل ميخوريد. اين نحــوه برنامهريزي باعث ميشود در همه جنبهها از اسكان گرفته تا تغذيه و مسائل جانبي مشكالتي پيش آيد و در نهايت ورزشكار نتواند با آرامشي كه الزم است كارش را پيش ببرد.»

شــادمهر با اين مقدمــه بار نگرفتن نتيجه مطلوب را از روي دوش ورزشكاران بر ميدارد و در پاسخ به اين سوال كه آيا ميتوان ايــن نتايج را معياري قرار دهيم تا بگوييم حال دووميداني امســال خوب خواهد بود يا خير، ميگويد: «با توجه به اينكه اين مســابقهها به واسطه برگزاري رقابتهــاي قهرماني آســيا، كمي زودتر از حــد معمول برگزار شــد و هنوز بدن ورزشــكاران به آمادگي كامل نرســيده، نميتوان ايــن نتايج را معيار قرار داد اما براي مثال ميتــوان گفت كه وقتي رضا مقدم هر شــش پرتابش را باالي 70 متر مياندازد، به اين معناست كه ثبات دارد و وضعيتش خوب است. يا مثال ورزشكاري مثل خديور در 200 و 400 متر وضعيت خوبي دارد اما متاســفانه رقيب ندارد تا بتواند عملكرد بهتري داشته باشد.

كيوان قنبرزاده و محســن وظيفه دوســت هم فارغ از شرايطي كه مسابقه شان داشت، نشان دادند كه شرايط خوبي دارند. البته كيوان 2/20 پريد اما 2/23 را با فاصله خيلي نزديك از دست داد. با اين حال وضعيت شان اميدواركننده است.»

ايــن كارشــناس دووميدانــي در شــرايطي ميگويــد ورزشــكارانمان هيچ مشــكلي ندارند و ايــراد را بايد در جايي ديگر جســت كه در نگاه به نتايج رقابتهاي آغاز فصل نبايد از كنار شروع ديــر هنگام برخــي از ورزشــكاران هم گذشت.

طوالني شــدن برنامهريــزي براي تمرينــات و اختالفهايي كه بين برخي ورزشــكاران و فدراســيون در اين مسير پيش آمد، باعث شــد تا بخشي از فصل زمســتان دووميداني كاران به هدر برود و نميتوان اين موضوع را در ركوردهايي كه ثبت شده، بي تاثير دانست.

بــراي مثــال ركوردهاي بــرادران صميمي، بخصوص محمــد، ركوردهاي خوبــي بــه حســاب نميآيــد (اگرچه ركورد محمود براي شــروع فصل قدري اميدواركنندهتر اســت) اما آيا نميتوان اين ركــورد را عالوه بــر عواملي ديگر، نتيجه شــروع دير هنگام اين پرتابگران ديسك دانست؟

به هر حال اين رقابتها در شرايطي برگزار شــد كه حدود دو هفته ديگر هم در تهران مسابقه ديگري برگزار ميشود و اگر مشــكلي پيش نيايد، افرادي مثل احســان حدادي يا حتي رضا قاســمي (در صورت رفع كامــل مصدوميت) نيز در اين مســابقه شركت ميكنند و شايد بعد از اين مســابقه و در شرايطي كه از ايــن تاريخ تقريبا يك مــاه تا بازيهاي كشــورهاي اســالمي و رقابتهــاي قهرماني آسيا مانده، بهتر ميتوان درباره وضعيت مليپوشــان قضاوت كرد اما به هر حــال آنچه در شــيراز رقم خورد به اســتناد صحبت ورزشكاراني مثل كيوان قنبرزاده كه به نحــوه برگزاري رقابتها ايــراد وارد ميداند يــا محمد ارزنده كه ركوردها را نااميــد كننده توصيف كرده و همچنين نظر كارشناســاني مثل بيژن شادمهر، مســابقه محكمي نبوده و اميد تازهاي در دل اهالــي دووميداني ايجاد نكرده اســت و شايد مهمترين دلخوشي كه ميتوان داشــت، برگزارياش اســت وگرنه ايرادهايي به نحــوه برگزاري اين رقابتها وارد است كه بخشي ديگر از آن به مســائل مالي برميگردد و بخشياش هم به گفته كيوان قنبرزاده، پرنده ارتفاع ايران، به سادگي قابل حل بوده است.

شادمهر: با توجه به اينكه اين مسابقهها به واسطه برگزاري رقابتهاي قهرماني آسيا، کمي زودتر از حد معمول برگزار شد و هنوز بدن ورزشكاران به آمادگي کامل نرسيده، نميتوان اين نتايج را معيار قرار داد اما براي مثال ميتوان گفت که وقتي رضا مقدم هر شش پرتابش را باالي 70 متر مياندازد، به اين معناست که ثبات دارد و وضعيتش خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.