سومين پيروزي برای تيم ملي بسكتبال سه نفره بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيروز شــدند. تيم ملي بسكتبال سه نفره بانوان كه در مســابقات قزاقستان حضور دارد، روز گذشته در ادامه اين رقابتها در سومين ديدار خود مقابل تيم قرقيزستان با نتيجه 21 بر 14 به برتري رسيد.

تيــم ايران پيش از اين در ديدار اول خود نماينــده ازبكســتان را از پيش رو برداشــته بود و در ديدار دوم هم نماينده ميزبان يعني قزاقســتان را شكست داده بــود. تيم ايران در ادامه ايــن بازي و در مرحله نيمه نهايي برابر نماينده روســيه قــرار گرفت. ديــداري كــه در نهايت با شكست 21 بر 18 تيم ايران همراه شد و بانوان بسكتباليست ايران را به ردهبندي فرستاد. تيم ايران در اين مرحله بايد يك بار ديگر برابر ازبكســتان قرار ميگرفت. ديداري كه بــه دليل عدم حضور ازبكها به سود تيم ايران تمام شد و تيم سه نفره ايران با پيروزي در ايــن ديدار به عنوان ســومي و مدال برنز اين رقابتها دســت پيدا كرد.

سعيده علي، مژگان خدادادي، سارا اعتماد و معصومه اســماعيلي تركيب تيم ايران در مســابقات قزاقســتان هستند و روز گذشته توانستند دو تيم قزاقستان و ازبكستان را شكست دهند.

اين نخســتين اعزام رسمي تيم ملي بســكتبال بانوان به مسابقات برون مرزی است و نتيجه و انعكاس درست اخبار آن ميتوانــد در تصميم نهايــي كميته فني فدراســيون جهاني درباره حجاب بانوان بسكتباليست تاثير گذار باشد.

مليپوشان سه نفره بسكتبال بانوان روز گذشــته در ســومين ديدار خود نيز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.