مليپوشان واليبال آزمايش آمادگي جسماني دادند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله اصلي تمرينات تيم ملي واليبال از صبح روز شنبه با حضور 20 بازيكن آغاز شده است و بازيكنان در آكادمي ملــي المپيك آزمايش آمادگي جسماني دادند. سرپرســت تيم ملي واليبال درباره داليل انجام آزمايش آمادگي جسماني گفت: «قبال به همراه ايگور كوالكوويچ ســرمربي تيم ملــي بازديدي از آكادمي ملي المپيك و امكانات آن داشتيم.» امير خوش خبر ادامه داد: «از سوي ديگر بر اســاس درخواســت دانيل ميسيچ مربي بدنســاز تيم ملي مبني بر انجام آزمون جسماني براي آگاهي از شــرايط بازيكنان بعد از استراحت نســبتا طوالني، امروز آزمايش آمادگي جسماني در آكادمي ملي المپيك انجام شد.»

او مدت انجــام اين آزمون را دو ســاعت و نيم 9( تا )11:30 دانست و گفت: «براي كاهش آســيبهاي احتمالي و برآورد تمرينات بدنسازي بازيكنان به صورت مستقل، نيــاز به انجــام اين آزمون بود كــه نتايــج آن هفته جاري اعالم خواهد شــد.» سرپرست تيم ملي واليبال ادامــه داد: «كارشناســان آكادمــي ملــي المپيــك همكاري بســيار خوبي با بازيكنــان و كادر فني تيم ملــي واليبال داشــتند كه جــاي تشــكر و قدرداني دارد.» مليپوشــان ايران با توجه به اســتراحت يكماهه شــان طي روزهاي آينــده بايد بيش از هرچيز به بدنســازي بپردازند تا در مسابقاتهاي آينده بتوانند بدنهاي آمادهاي داشته باشند. تيم ملي ايران در فصل روبهرو مسابقات ليگ جهاني، رقابتهاي انتخابي جهاني، قهرماني آســيا و جام قهرمانان قارهها را پيش رو دارد و به همين دليل بايد در آغاز تمرينات خود، بدنسازي خوب و قابل توجهي داشــته باشند تا در طول اين مسابقات از لحاظ بدني با مشكل مواجه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.