قنبرزاده: ادامه دادن با شرايط فعلي نابود كننده است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپــوش پــرش ارتفــاع دووميداني ميگويد بعد از 20 ســال تجربــه ديگر نبايد برگزاري يك مسابقه كار سختي باشد. كيوان قنبــرزاده در مورد عملكردش در مســابقات آغاز فصل دووميداني و كسب عنوان قهرماني توضيح ميدهد: «با توجه به اينكه نخســتين مســابقهام در ســال جاري بود، از عملكردم راضي هســتم و شــرايط بدنــيام هم خوب بــود. تمام تالشــم را ميكنم كــه بتوانم در تيم اعزامي به مســابقات قهرماني آسيا حضور داشته باشم.» او در مورد گاليههايش از نحوه برگزاري مســابقات آغاز فصــل نيز ميگويد: «ديگر بعد از 20 ســال تجربــه نبايد برگزار كردن مسابقه كار ســختي باشد اما متاسفانه لحظه آغاز مسابقه به يك باره يادشان ميافتد كه تشك مشكل دارد و بايد عوض شود.»

او هــم ماننــد اغلب دونــدگان ايران از مشــكالت مالي گاليه دارد: «اميدوارم امسال ليگ شرايط خوبي داشته باشد، چون مشكالت مالي زياد اســت و ادامه دادن با شرايط فعلي ســخت و نابود كننده است. از طرف مسووالن ورزش اســتانها هم حمايتي نميشود و بارها براي دادن شغل يا كمك مالي، قولهايي داده شــده اما كاري صورت نگرفته است. خودم در استان مازندران حضور دارم اما بيشتر وقت ما را گرفتهاند تا اينكه بخواهند كمكي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.