آمريكا نتوانست ويزا بگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي ووشوي آمريكا نتوانست خودش را به مسابقات بينالمللي جام پارس برســاند. رقابتهاي بينالمللي ووشو جام پارس به ميزباني سمنان و با حضور 12 كشــور خارجي برگزار ميشود كه تيم آمريكا نتوانست در اين رقابتها حضور داشته باشد.

مهدي علينژاد رييس فدراســيون ووشــو با اشاره به شــرايط ميزباني ســمنان از جام پارس گفت: «اداره كل ورزش و جوانان و هيات ووشو استان ســمنان و عوامل ديگر برگزاري مسابقات ووشو جام پارس، خدمات مطلوبي را از لحاظ اســكان ووشوكاران و مربيان و سالن ورزش ارائه كردند و با توجه به اينكه ســمنان شهري كم جمعيت است، استقبال مردم از بازيها بستگي به جمعيت دارد كه در استانهاي مختلف متفاوت است.»

او با اشاره به غيبت تيم آمريكا در مسابقات بينالمللي ووشو جام پارس ادامــه داد: «به دليل مشــكالت رواديد، امكان حضور تيم ووشــو آمريكا در ششمين دوره مسابقات بينالمللي ووشو جام پارس در سمنان ميسر نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.