اميد و كاوه پول نگيرند، ميروند

اگر اميد ابراهيمي و كاوه رضايي به هر دليل از اســتقالل جدا شوند منصوريان با مشــكالتي در راه پركردن جاي خالي اين دو بازيكن مواجه خواهد شد. بازيكناني كه عملكرد چشــمگيري در فصل شانزدهم داشتهاند و بيشك بهترين مردان آبيها محسوب ميشوند. مديران باشگاه استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در ايــن ميان انتظــار ميرفت كه باشــگاه استقالل به جهت جبران ناكاميهاي چند ساله در راه رســيدن به جام خيلي زود دست به كار شود و سازماندهي مناسبي در راه بستن تيم جديد داشته باشــد اما تا به امروز هيچ حركت مثبتي از ســوي تصميمگيران اين باشــگاه شــاهد نبوديم و حتي صحبت از احتمال جدايي برخي بازيكنان شاخصي است كه نبودشان در تركيب فصل آينده لطمههاي بسياري به استقالل وارد خواهد آورد.

باشگاه اســتقالل تا به امروز موفق شده تنها نيمي از دســتمزدهاي بازيكنان را بپردازد و در راه پرداخت دستمزدها با مشكالتي مواجه بوده است.

هميــن بهانهاي اســت تا بازيكنــان بزرگي همچون اميد ابراهيمي و كاوه رضايي كه مشتريان دســت به نقدي هم دارند ازهمين حاال شــرط و شــروطهايي را زير لب زمزمه كنند و غيرمستقيم به گوش مســووالن باشگاه استقالل برسانند كه تا وقتــي حقوقهاي باقيماندهشــان را نگيرند حاضر به تمديد قرارداد نيســتند. ايــن دو بازيكن البته حق دارند كه با چنين پيش شــرطهايي به سمت تصميمگيران باشگاه بروند.

آنهــا تا بــه امــروز بــا بدقوليهــاي مكرر تصميمگيــران مواجــه شــدهاند و آن مبالغــي كه ابتــداي فصل با باشــگاه توافق كــرده بودند نصيبشان نشده است. در اين ميان اميد ابراهيمي ناراحتيهاي كهنهاي از باشگاه دارد و قطع به يقين اين بازيكن بر ســر گرفتن مطالبات خود وسواس بيشتري به خرج خواهد داد. ابراهيمي فصل پيش هم تالشهاي بســياري براي رفتــن به ليگ قطر داشت تا شــايد در آن نقطه با آرامش بيشتري به فوتبال خودش ادامه دهد اما موفق به جدايي نشد و سرانجام دوباره دست همكاري با باشگاه استقالل فشــرد و به ناچار در باشگاهي به فعاليت ادامه داد كه از نحوه پرداختيهايش هيچ رضايتي نداشت.

شــايد ابراهيمي تصور ميكــرد كه در فصل جــاري اوضاع متفاوت شــود اما تــا كنون چنين نشــده و باشگاه استقالل در پرداخت دستمزدها با مشكالتي مواجه بوده است. چنانچه وضعيت به همين منوال پيش برود و باشگاه استقالل نتواند ابراهيمي را تا پايان زمان نقل و انتقاالت راضي كند ممكن است كه اين بازيكن عالوه برآنكه موضوع ترانســفر خود را دنبال ميكند، به پيشنهادهاي داخلي هم فكر كند.

از همين حاال كه ليگ به پايان نرسيده صحبت از بازگشــت ابراهيمي به تيم ســپاهان است. ظاهرا زردپوشان در راســتاي تقويت تيم خود ميخواهند اميد را دوباره در نقش جهان اســكان دهند كه اگر انگيزه اصفهانيها بــراي بازگرداندن ابراهيمي جدي باشد باشگاه اســتقالل خيلي زود بايد دست به كار شــود و با تامين بودجه و اعتبار الزم مانع از جدايي اين بازيكن و پيوستنش به تيمهاي ديگر شود.

درباره كاوه رضايي هم همين خبرها را ميشنويم. كاوه كه يكي از بهترينهاي استقالل در فصل جاري بوده با پيشنهادهايي از تيمهاي خارجي روبهرو است. البته جدايي از استقالل براي كاوه رضايي در شرايطي جذاب خواهد بود كه پيشنهادهاي وسوسه انگيزي از تيمهاي خارجي به دســتش برسد. قبل از پايان سال صحبت از ترانســفر اين بازيكن به ليگ چين بود اما در نهايت اين انتقال ميسر نشد. اگر پيشنهاد تيمهاي چيني صحت داشــته باشــد احتماال كاوه رضايي به آن پاســخ مثبت خواهد داد اما اگر تيمهاي خارجي خواهان جذب اين بازيكن نباشــند، طبيعتا او دوست دارد در استقالل بماند اما اين ماندن منوط به دريافت مطالبات باقي مانده اســت. كاوه رضايي هم به مانند ابراهيمي ابتدا ميكوشــد دستمزدهاي باقيماندهاش را زنــده كند كه بايد ديد با اين مشــكالت مالي كه مديــران آبي بارها از آن دم زدهاند و اين بدقوليهاي مكرر آيا باشگاه اســتقالل ميتواند انتظار دو بازيكن كليدي خود را برآورده كند يا خير. قطعا مســووالن باشــگاه اســتقالل براي حفظ ديگر بازيكنان مشكل آنچنــان حادي نخواهند داشــت و قادرند ديگران را حفــظ كنند اما درباره ايــن دو بازيكن موضوع كامال متفاوت است و آبيها كار سختي براي تمديد قرارداد آنها خواهند داشت.

از همين حاال كه ليگ به پايان نرسيده صحبت از بازگشت ابراهيمي به تيم سپاهان است. ظاهرا زردپوشان در راستاي تقويت تيم خود ميخواهند اميد را دوباره در نقش جهان اسكان دهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.