روز بد اميد در مصاف با صبا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميــد نورافكن در بــازي با صبا روز پراشــتباهي را پشت سر گذاشت تا جايي كــه منصوريان ترجيح داد او را از بازي بيرون كشــيده و به جاي او مجتبي حقدوست را به زمين مسابقه بفرستد. اميد نورافكن دو بازي به دليل تنبيه انضباطي در تركيب اســتقالل قرار نگرفت و شــايد اگــر در بازي با صبا فرشــيد باقري محروم نبود بازهم منصوريان او را به بازي نميفرستاد.

اميد به رغم سن كمي كه دارد اما براي اســتقالل خيلي خوب كار كرده اســت و اگر قدر خــود را بداند خيلي زود ميتواند پيشــرفت چشــمگيري داشــته باشــد اما اين بازيكن بعضا از نظر اخالقي دچار مشــكالتي ميشود كه به ضــررش تمام شــده و او را از بازيهاي ملي و استقالل دور ميكند. نورافكــن موقعيــت خــود را در تيم جوانــان بــه دليل هميــن رفتارها از دســت داد و حاال در اســتقالل هم با استفاده از همان الگوي رفتاري كه در تيم جوانان داشت جايگاهش را در تيم از دست داد.

هر چنــد كه منصوريــان از اين بازيكن در بازي با صبا اســتفاده كرد و سعي داشت به او زياد سخت نگيرد امــا دو هفته دوري از تركيب نورافكن را از شــرايط آرمانــي دور كرده بود و اشــتباهات متعــدد او در بازي با صبا حوصله مخاطب را سر ميبرد. شايد در اين شرايط كه بازيكن جوان، قدر خود را نميداند و سرنوشت فوتبالياش را با يكسري مسائل حاشيهاي تحت تاثير قرار ميدهد بايــد يكي از بزرگترهاي تيــم در كنار او مشــاوره فوتبالياش دهنــد. به نظر ميرســد در شــرايط فعلي بهتاش فريبا بهترين گزينه براي راهنمايي نورافكن در روزهاي حساس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.