برنامه سفر استقالل به تبریز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برنامه ســفر اســتقالل به تبريز مشخص شد. اســتقالل ساعت 16:30 روز چهارشنبه تهران را به مقصد تبريز ترك خواهند كرد. قرار است آبيپوشان در مدت حضور خــود در تبريز اردوي خود را در هتل پارس برگزار كنند.

همچنيــن طبق برنامــه آخرين تمرين تيم اســتقالل پيــش از ديدار مقابــل تراكتــور از ســاعت 12 روز چهارشــنبه در كمپ زنده ياد حجازي برگــزار خواهد شــد. ديــدار تيمهاي اســتقالل و تراكتورســازي پنجشنبه هفتــه جاري در ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.