رحماني:‌اولويتم‌ماندن‌در‌فوالد‌است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بختیار رحماني هافبك فوالد خوزســتان كه در هفتههاي اخیر نشان داده، كمكم دارد به روزهاي اوجش ميرسد، در بازي مقابل نفت تهران هم یك پاس گل خیلي خوب داد تا تیمش از شكست فرار كند. رحماني در مورد شــرایطش، بازي مقابل آندرانیك تیموریان، دعوت به تیم ملي ...و صحبت ميكند. مثل اینكــه در اواخر لیگ به روزهاي اوجت نزدیك شدهاي؟ وقتي از اســتقالل به فوالد آمدم از ناحيه عضالت چهار ســر مصدوم بودم و حتــي دكتر نــوروزي هــم در جريان وضعيتم قرار داشت. فضايي كه آن زمان ايجاد شده بود تا حدودي روي من تأثير گذاشته بود ولي رفتهرفته شرايطم بهتر شد. خوشــحالم كه ميتوانم براي فوالد بازيكن موثري باشم. خدا را شكر در اين بازي هم دو پاس گل دادم. خيلي دوست داشــتم در اين مســابقه برنده از زمين بيرون بياييم. فكر ميكنم مساوي در اين مسابقه به درد هيچكدام از تيمها نخورد.

ظاهرا در طــول بازي هم چند بار با آندرانیك تیموریان برخورد داشتي؟

مشــكل خاصي وجود نداشــت. آندو بازيكن خوبي اســت. يادم ميآيد ســالي كه فوالد قهرمان شد در دقيقه 69 بــازي تيممان برابر اســتقالل يك شــوخي با تيموريان كردم كه داور مرا اخراج كرد.

چقدر احتمال ميدهي دوباره به تیم ملي دعوت شــوي؟ آیا این دوري برایت آزاردهنده نیست؟

تيــم ملــي االن وضعيت خوبي دارد و قدرت اول آسياست. به هر حال اتفاقاتي افتاد كه تيم ملي را از دســت دادم و امسال هم برايم سال خوبي نبود، هرچنــد كه اين اواخر به روزهاي خوبم نزديك شدم. من از موفقيت تيم ملي و كيروش خوشحالم و به هر حال دوست دارم به تيم ملي دعوت شوم. قراردادت بــا فوالد چه زماني تمام ميشود؟ ســه بازي ديگر با فوالد قرارداد دارم. قصد داري بماني؟

من هنــوز تصميمي براي فصل بعد نگرفتهام، با اين حال اولويتم ماندن در فوالد اســت ولي به شرط اينكه يك تيم قوي بسته شود. به هر حال داشتن يك تيــم قوي براي من مهم اســت و فوتباليســت بايد از فوتبال بازي كردن لذت ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.