دايي: دليلي ندارد از خودم دفاع كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي دايي و علي كريمي بــه عنوان دو چهره محبوب و سرشــناس سالهاي گذشته پرســپوليس و فوتبال ملي ايران يك بار ديگر بــا يكديگر اختالفات شــديدي پيــدا كردند. اختالفاتي كــه جرقهاش بر ســر وضعيت دو بازيكن سرباز پرسپوليس زده شد و پاي مسائل زيادي در خصوص حضــور بازيكنان خارجي در اين تيم پرطرفدار را به ميان كشــيد تا دو طرف صحبتهاي زيادي عليه هم انجام داده و فضاي رسانهاي و مجازي تحتالشعاع پستها و بيانيههاي آنها قرار بگيرد. آن هم در روزهايي كه طرفــداران اين باشــگاه در انتظار برپايي جشن قهرماني ليگ بعد از نزديك به يك دهه بودند. در شــرايطي كــه كنفرانس مطبوعاتي علي دايي بعــد از بازي نفت با فوالد بيشــتر تحتالشعاع صحبتهاي علي كريمي پيرامون اين مربي قرار گرفت، جنگهاي لفظي با بيانيه و پستهاي جديد كريمي وارد فاز ديگري شد تا همه در انتظار پاســخ جديد سرمربي نفت باشــند اما اين بار دايي ديگر قصد پاسخ دادن نداشت چون اعتقاد داشت حاال كه پرسپوليس به قهرماني ليگ برتر رسيده ديگر نياز نيست با اين بيانيهها كام طرفداران تلخ شود.

دايي در گفتوگويي كه بيشتر در فضاي دوستانه و نه به بهانه مصاحبه انجام شد مدعي شــد از همان اول هم قصد پاسخگويي نداشته و اگر در كنفرانس بعد از بازي اين ماجرا مورد سوال نبود اصال حرفي نميزد: «من به احترام همكار رســانهاي شما جوابشــان را دادم و با تمام وجودم تالش كردم حرمت دوست عزيزم علي كريمي را نگه دارم. هميشــه به او احترام گذاشــته و ميگذارم و بدانيد هر چقدر ديگر هم بگويد به احترام اعتبارش در فوتبال سكوت ميكنم. هميشــه گفتم علي دوست من است و براي فوتبال مملكت زحمت كشــيده. بحث اصال من و علي كريمي نيســتيم و من خودم ديگر آنقدر جوان نيستم كه بخواهم از كوره در بروم و حرفي بزنم كه بعدها از گفتنش پشيمان شوم.» سرمربي نفت بار ديگر با تاكيد بر اينكه قصــد دفاع از خــود را نــدارد، ادامه ميدهد: «امروز دليلي ندارد كــه من بخواهم از خودم دفاع كنم، اگر طارمي، نوراللهي و عاليشــاه به پرســپوليس آورده شدند، براي اعتبار دادن به تاريخ پرسپوليس ساخته شدند و براي اين تيم زحمت كشيدند. اگر ســپانويچ به پرسپوليس آمــد و بعد هم رفت، جواناني به پرســپوليس آمدند كه اعتبار تيم را در مســابقات سالهاي آينــده حفظ كردند.» دايي در ادامه با تبريك قهرماني پرســپوليس به هواداران اين باشگاه براي علي كريمي آرزوي موفقيتهاي روزافزون كرده و مدعي شــد نه اهل بيانيه دادن اســت و نه ادامه جنگهــاي بيهوده لفظي چون اين اتفاق تنها كام طرفداران واقعي پرسپوليس را تلخ ميكند آن هم در اين روزها كه همه بايد از قهرماني پرسپوليس و تيم خوبي كه اين باشگاه دارد، لذت ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.