كفاشيان: 2400 مسابقه فوتسال را برگزار ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روز گذشــته جايزه بهترين بازيكن فوتسال آســيا به علي اصغر حسن زاده اهدا شد.

علي كفاشــيان سرپرســت كميته فوتسال كه در مراسم اهداي اين جايزه ارسال شده از سوي كنفدراسيون آسيا حضور داشــت درباره ايــن اتفاق مهم ميگويد: «ایافســی جايزهاي را براي اصغر حســنزاده كه بهعنــوان بهترين بازيكن سال آســيا انتخاب شده است، ارســال كرده بود كه ما روز گذشته اين جايزه را به او اهدا كرديم.

البته برنامههايي داريم كه از همه بازيكنان تيم ملي فوتسال تقدير كنيم و به آنها پاداش بدهيم.»

امــا بــه نظر ميرســد يكــي از مهمتريــن برنامههاي كميته فوتســال برگزاري منظم و البته كم حاشيه فصل جديد است.

كفاشيان و همكارانش ميتوانند با بررسي داليل حواشي به وجود آمده در فصل گذشــته تا حدود زيادي آن را در فصل جديد كاهش دهند.

كفاشــيان درباره اينكــه چرا ليگ برتر فوتســال در دوره گذشــته تا حد زيادي تنش و جنجال داشــت اينطور ميگويــد: «در مجمــوع ليــگ خوبي داشتيم و رقابتها بسيار نزديك بود تا جايي كه تا روز آخر نميدانســتيم چه تيمي قهرمان ميشود و ۴ كاپ قهرماني فراهم كرديم. بعضا اين حساســيتها باعث ميشــود تا ناآراميهايي به وجود بيايــد اما تدابيري را در ســازمان ليگ انديشيديم تا ســال آينده ليگ بهتري را برگزار كنيــم، ضمن اينكه ليگ برتر در دوره جديد از 6 تير ماه آغاز ميشود.

البته سال آينده سال شلوغي براي فوتســال در رده بينالمللي اســت. هر چند كه تاج در اجالس اخير فيفا دفاع خوبي از اين رشته به عمل آورد.

در حال حاضر مــا 2 هزار و 00۴ مســابقه فوتســال را در ايــران برگزار ميكنيم ضمن اينكه در حال اقداماتي هســتيم كه به برنامههاي آمادهسازي تيم ملي لطمهاي وارد نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.