صانعي: فرصت بازي با عراق و لبنان نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي صانعي سرمربي تيم فوتسال زير 20 سال كشورمان از غيبتش در فرانسه خيلي هم ناراحت نيست. او ميگويد: «از روز اول كه بهعنوان ســرمربي تيم اميد انتخاب شدم، اصرار داشتم همكارانم از مربياني باشند كه هم سابقه بازي در تيم ملي را داشــتهاند و هم حضور در ليگ را تجربه كرده باشــند. در فرانســه و در غيابم، متوجه شــديم كه چقدر مربيان ديگر كمك حال تيم بودند. شايد بودن مــن در تيم موثر باشــد ولــي اينطور نيســت كه كار روي زميــن بماند. بايد از همكارانم در تيم تشــكر كنم.يكباره از ســفارت فرانسه اعالم كردند كه براي انجام كارهاي مربــوط به صدور رواديد، 25 و 26 اســفند به ســفارتخانه برويم در حالي كه من شــرايطش را نداشــتم و وقتي هم روز بيســت و هشتم آمدم، سفارت تعطيل بود. روز پنجم فروردين هم كه به ســفارتخانه مراجعه كردم، به من گفتنــد يكســري محدوديتهايي هست كه نميتوانيم رواديد شما را زود صادر كنيم و بايد پروســه عادي صدور ويزاي شــينگن طي شــود. روز يازدهم فرورديــن هم كه جمعــه و تعطيل بود. دوازدهم و سيزدهم هم سفارت باز نبود و بعد از آن اعالم كردند كه ويزاي شــما ۴1 و 15 فرورديــن آماده است.ســعي ما اين بوده كه بازيكنان زير 20 ســال را تا جايي كه امكان دارد به ســفرهاي بينالمللي بفرســتيم تا باتجربهتر شوند. نرفتن من به فرانســه يك حسن داشت و آن هم اين بود كه يك بازيكن بيشــتر را ديديم.»

او دربــاره لغو دو بــازي تداركاتي ميگويد: «عراق درخواســت داشــت تا پيش از شــروع مســابقات آسيايي، دو بــازي تداركاتــي ديگــر بــا ما در خــاك خودش برگزار كنــد ولي زمان پيشــنهادي آنها با برنامه ما براي سفر به فرانســه تداخــل داشــت و امكان جابهجايي هــم نبود. تيــم لبنان هم درخواســت بازي داشــت كه بــه آنها گفتيم ميتوانيم در ايران با شما ديدار كنيم كه گويا شرايطشان فراهم نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.