حنيف مقابل پرسپوليس هم گل به خودي زده بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از شــنبه شــب و بعد از خطاي هندي كه حنيف عمران زاده انجام داد و منجر به پنالتي استقال شد و خطاي ديگري كه انجام داد و به خاطرش اخراج شــد، اين مدافع صبا مورد هجمه برخي منتقدان قرار گرفته اســت. در واقع بعد از اتفاقاتي كه در جريان ديدار استقال و صبا افتاد و منجر به اخراج حنيف عمرانزاده از زمين مسابقه شد، اين شائبه بين جمعي از فوتبالدوستان پيش آمد كه اين بازيكن به تيمي كه آن را دوست دارد اداي دين كرد و تعمدا يك پنالتي به آبي پوشان داد و سپس از زمين اخراج شد.

در حالــي كه نبايد در باره عمرانزاده چنين قضاوت كرد. البته كه نميتوان به شــكل قاطع در اين باره قضاوت و تصميمگيري كرد اما ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيســت كه همين حنيف عمرانزاده در ديدار صبا مقابل پرســپوليس در هفته نوزدهم به اشــتباه دروازه خودي را باز كرد. كريم بوســتاني، مربي استقال با اشــاره به همين موضوع درباره اينكه اصا اخراج عمران زاده كار درســتي بوده يا نه، ميگويد: «آن صحنه مشكوك بود و من نميدانم اخراج درست بود يا خير. در كل داور تمام خطاهاي 50 - 50 را به نفع استقال مــيزد. به هر حال نيمه اول و خصوصا در همان دقيقه 3 موقعيت گل خوبي داشــتيم و بعد از آن شــرايط برايمان سخت شد.» 15 گل مهدي طارمي (پرسپوليس)، ساسان انصاري (فوالد خوزستان) 12 گل گادوين منشا (پيكان)، محمد قاضي (نفت تهران) 10 گل مرتضي تبريزي (ذوبآهن) 9 گل حسن بيتسعيد (استقال خوزستان)، لوسيانو پريرا (گسترش فوالد) 7 گل اميد ابراهيمي، كاوه رضايي (اســتقال)، رحيم زهيوي (استقال خوزستان)، فرزاد حاتمي (تراكتورسازي)، مهدي رجبزاده (ذوبآهن)، مسعود حسنزاده (سپاهان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.