هافبك تراكتور همچنان در بالتكليفی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سينا عشوري در اواسط نيمفصل اول ليگ برتر با پارگي رباط صليبي مواجه شد و به خاطر اين مصدوميت درنيم فصل بعد از توافق با باشگاه و تمديد قراردادش نامش از فهرست تيم خارج شد. پس از اين اتفاق فيفــا تراكتورســازي را از دوپنجره نقل و انتقاالتي محروم كرد تا وضعيت عشــوري پيچيده شود. عشوري كه به بهبودي كامل رســيده و در تمرينات گروهي نيز شركت ميكند، به خاطر خروجش از فهرســت و با توجه به محروميت تراكتور از نقل و انتقاالت احتمــاال ديگر نميتواند بــراي اين تيم به ميدان برود اما در اين خصوص منتظر اعام نظر باشگاه است. او درباره وضعيتش اظهار داشــت: «واقعيت اين اســت كه خودم هم نميدانم تكليفم چيســت؛ مديربرنامه هايم پيگير است اما باشــگاه هنوز با من حرفي نزده است. منتظر اعام نظر باشگاه هستم و اگر مشكلي براي عقد قرارداد و بازي كردنم از نظر فيفا وجود نداشته باشد، دوست دارم در تراكتورسازي بمانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.