قتل بازيكن مليپوش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نه كه در فوتبال قتل و كشــتاري رخ نداده باشــد امــا هر بار متعجب ميشــويم از شــنيدن خبر اين اتفاق. اتفاقي كه اين بــار در آمريكاي جنوبــي رخ داده و مرگ يكي از بازيكنــان تيمملي فوتبال پاناما را رقم زده است. از آميلــكار هنريكس صحبــت ميكنيم كه به تازگــي در ايالت كلون كشــورش به ضرب گلوله به قتل رسيده اســت. آميلكار هنريكس كه در 75 بــازي براي تيمملي فوتبال پاناما به ميــدان رفته بود و يكي از با تجربههاي اين تيم محســوب ميشــد، با ضرب گلوله در ايالت كلون اين كشــور به قتل رســيد. فدراســيون فوتبال پاناما با اعالم اين خبر و ابــراز همدردي با خانواده اين فوتباليســت مليپــوش، اين حادثه را محكوم كرد. اين فدراســيون در همين رابطه بيانيهاي منتشر كرده كه در آن ميخوانيم: «ما ناراحتــي و انزجار خودمان را از اين اتفاق پيش آمده بــراي بازيكن تيمملي فوتبالمان ابراز ميكنيم. او يكي از بهترين بازيكنان ما بود كه هر وقت با تيمملي به ميدان ميرفت، با تمام قدرت و قلب خود در خدمت تيم بود.» ســران چندين فدراسيون در منطقه آمريكاي شمالي و مركزي هم طي اين حادثه همدردي خودشان را با سران فوتبال پاناما و خانواده مقتول ابراز داشــتند. هنريكس در ســال 5۰۰2 اولين بازي ملي خود را براي تيمملي پانامــا انجام داد و در رقابتهاي انتخابي جام جهاني روســيه هــم به ميدان رفته بود. او يكي از بازيكناني بود كه در جريان بازي يك ماه پيش پاناما و آمريكا كه با تســاوي يك بر يك به پايان رسيد، براي تيمملي كشورش به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.