راهكارهايي درباره آييننامه انضباطي جديد كنفدراسيون

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

اولين مصاحبه مهدي تاج در سال 96 هشدارهاي نگرانكنندهاي براي فوتبال ايران داشــت. رييس فدراســيون فوتبال در اين مصاحبه از جريمههاي سنگين كنفدراســيون فوتبال آسيا براي بدرفتاري و هنجارشــكني تماشاگران خبر داد. بر اســاس اين تصميم پرتــاب بطري آب يا قوطي فلزي نوشــابه و انداختن ليزر روي صــورت بازيكنان، هر بار بيــن 3 تا 5 هزار دالر جريمــه دارد. پرتاب مواد آتــشزا و دودزا مثل نارنجك هم جريمه مشــابهي دارد و به گفته او مجموع اين جريمههــا در يك بازي ميتواند معــادل هزينههاي يــك اردوي تيم ملي تمام شــود. مهمتر از جريمههاي مالي، احتمال قطع بــازي و محروميت در بازيهاي بعدي اســت كه ميتواند به قيمت از دســت رفتن امتيازات صعود به جام جهاني تمام شود.

تاج در اين مصاحبه از تماشاگران خواست براي كمك به فوتبال ايران به اين بيانضباطيها پايان دهند و از رسانهها خواست كه در اين باره اطالعرساني كنند. با اين حال فدراسيون براي جلوگيري از تكرار اين اتفاقات فعال راهكار بازدارندهاي ندارد و تنها روي همكاري احتمالي تماشــاگران حساب كرده است، در حالي كه اين توصيهها در اين سالها نتوانسته به تنهايي كارساز شود.

مهمترين عاملي كه ميتواند مســير اين تخلفــات را ببندد، كنترل دقيقتر تماشــاگران و سكوها با اســتفاده از امكاناتي مثل دوربينهاي مداربسته و بليت شمارهدار و همچنين در نظر گرفتن جريمههاي متناسب است.

در اين سالها ورزشگاههاي ايران مجهز به صندلي شدهاند و اين امكان وجود دارد كه مثل تمام ورزشــگاههاي مدرن جهان بليتها بر اســاس شماره صندلي واگذار شود. در مسابقات بينالمللي، بليت جايگاههاي عادي و ويژه و حتي جايگاه خبرنگاران بر اســاس شماره صندلي است و موقعيت استقرار تمام كساني كه وارد ورزشگاه ميشــوند دقيقا مشخص اســت. اين روش نه تنها كاربرد امنيتي دارد، عامل نظم هم هســت و تهيه بليت، ورود و خروج و استقرار تماشاگران را تسهيل ميكند. در حال حاضر در ايران از اين روش براي پيشفروش بليتهاي ســينما و تئاتر اســتفاده ميشود و به سادگي ميتوان آن را براي مسابقات فوتبال هم اجرا كرد، حتي اگر پيادهسازي آن در مقياس ورزشگاه آزادي در شروع پيچيدهتر باشد.

فروش بليت عالوه بر عامل درآمدزايي به گفته متخصصان امنيت ورزشگاهها كاربرد امنيتي هم دارد و كنترل تماشــاگران را ميسر ميكند. رايگان كردن بازي ايــران و چين در تعطيالت نوروز اما خالف اين توصيه بود و نتيجهاش را با هجوم جمعيت و پرتاب ترقه به سمت كمك داور مشاهده كرديم.

فوتبــال ايران معموال در برابر تغييرات مقاومت ميكند و در ســالهاي اخير تنها به اجبار نهادهاي قارهاي و بينالمللي حاضر شده خودش را روزآمد كند، ولي اين بخشــنامه انضباطي جديد بهانه خوبي است تا استفاده از بليتهاي شمارهدار مرسوم شود.

بــاال رفتن هزينه اين تخلفات براي تماشــاگران خاطي هــم عامل بازدارنده مهمي است. فدراسيون از مسير وزارت ورزش ميتواند به فكر تصويب مجازاتهاي قانوني براي اين افراد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.