تمديد استقالل با مدافع برزيلي

رابسون با 350 ميليون ميماند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رابسون جانواريو مدافع برزيلي استقالل كه به صورت قرضي با اين باشــگاه قرارداد امضا كرده است، شرايط سختي براي ماندن در جمع آبيها ندارد. ماجرا از اين قرار است كه رابســون براي حضور در استقالل براي فصل آينده بايد نصف قرارداد اين فصل خود را به باشگاه باهيا برزيل بدهد تا رضايتنامه او بــراي حضور قطعي در اســتقالل صادر شود كه مسووالن باشــگاه استقالل فعال از پرداخت اين مبلغ ســر باز زدهاند. با توجه به اعالم نياز منصوريان به رابســون به نظر ميرسد اين باشــگاه به زودي اين مبلغ را پرداخت ميكند تــا حضور او در جمع آبي پوشان قطعي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.