برآورده شدن آرزوهاي وردربرمن با جادوي ايراني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ميان تمام شهرآوردهاي فوتبال آلمان رويارويي وردربرمن با هامبورگ بهعنوان دو باشگاه پرطرفدار شمال اين كشور جذابيت و حساسيتهاي خاصي دارد از همين رو مصاف دو غول باشــگاهي در شــمال آلمان همواره در تيررس اخبار و رسانهها قرار ميگيرد بخصوص كه برتري در اين مصاف براي طرفداران هــر دو تيم كمتر از قهرماني بوندس ليگا ارزش نــدارد. در فاصله يك هفته از اتفاقات رخ داده در شــهر دورتموند كه منجر به تعويق 24 ساعته بازي بوروسيا با موناكو در ليگ قهرمانان اروپا شــد يك حادثه تلــخ ديگر Nordderby را تحت الشــعاع خود قرار داد تا جايي كه با واكنش ســريع باشگاه برمن و سران اين باشگاه مواجه شــد. حمله عدهاي تماشاگر تيفوسي وردر به اتوبوس حامل بازيكنان هامبورگ با گلولههاي رنگي و همچنين اشياي تيز باعث شد تا اعتبار باشــگاه وردربرمن با خدشه روبهرو شــود. فرانك بائومن مدير ورزشي به همراه الكســاندر نوري ســرمربي وردربرمن با انتقاد از اين حركت و محكوم كردن آن در گفتوگو با رســانهها اعالم كردند به شدت با اين رفتارها خصوصا يك هفته بعد از اتفاقاتي كه براي اتوبوس دورتموند رخ داد، مخالف هســتند و شــديدا آن را محكوم و از باشــگاه هامبورگ و طرفدارانش عذرخواهي ميكنند.

نــوري در همين ارتبــاط ميگويد: «رقابت هميشــه براي داخل زمين است آن هم براي 90 دقيقه و نه بيشتر اما پس از آن زندگي ادامه دارد و همه بايد در كنار هم دوســتانه رفتار كنند نه خشونت بار.»

وردربرمن در حالــي گام به Nordderby گذاشــت كه ســالها از آخرين بردش مقابل رقيب ديرينه ميگذشــت. بعد از هشت هفته رويايي شاگردان الكساندر نوري با روياي نزديك شدن به ليگ اروپا به مصاف حريف بحران زده خود رفتند اما در همان آغاز بازي با شــوك بزرگي روبهرو شــدند و از ميهمان خود عقب افتادند. اتفاقي كه باعث شــد تا ميزبان حاكم توپ و ميدان شــده و در نهايت بــا زدن دو گل در نيمه اول و دوم طعم برد در Nordderby را دوباره بچشــد. نتيجهاي كه باعث شد تا سرمربي 37 ســاله ايراني براي اولين بار در تاريخ باشگاه در 9 بازي متوالي شكست نخورد و با رســيدن به 23 امتياز ميانگين امتياز رويايي را به ثبت رسانده و نامش را در تاريخ باشگاه ثبت كند.

ســايت MOPO آلمان در تمجيد از الكســاندر نوري نوشــت: 9« بازي شكســت ناپذيري و كسب 7 برد و دو تســاوي با 23 امتياز باعث شد تا مربي جوان ايراني به دستاورد بزرگي روي نيمكت تيمش برسد. ركوردي كه تاكنون توسط هيچ مربي در تاريخ اين باشگاه ثبت نشده است. حتي توماس شاف چهره افسانهاي اين باشگاه با وجود رسيدن به قهرماني در سال 2004 نتوانست چنين آماري از خود برجاي بگذارد.»

اين نتايج در حالي براي برمنها به ثبت رسيد و آنها را تا جايگاه هشتم باال كشيد كه در ابتداي فصل يكي از دو كانديداي اصلي سقوط قلمداد ميشدند اما حاال تنها دو امتياز با روياي اروپايي شدن فاصله دارند.

الكســاندر نوري مربي 37 ساله ايراني وردربرمن حاال به يكي از چهرههاي كاريزماتيــك و محبوب رســانههاي آلماني و همچنين طرفداران اين باشــگاه تبديل شده اســت. اين مربي بعد از Nordderby در گفت و گوي مطبوعاتي با اشــاره به اينكه از برد تيمش اطمينان داشت، افزود: «همواره شهرآوردها در تمام نقاط دنيا شــرايط خاص خود را دارند از همين رو ميدانستيم با آرامش و صبوري ميتوانيم به آنچه ميخواهيم برســيم كه خوشبختانه بعد از شوك اول آرامش مان را از دست نداديم و قدم به قدم براي رسيدن به هدف پيش رفتيم.»

نتايج درخشــان اين مربي جوان باعث شد تا نوري به يكي از كانديداهاي دريافت عنوان بهترين مربي آلمان در يك ماه گذشته تبديل شود و مورد توجه شــبكههاي معتبر ورزشي قرار بگيرد تا جايي كه توئيتر رسمي باشگاه از حضور اين مربي در شــبكه تلويزيوني ‪NRD SPORT‬ خبر داد و نوشت طرفداران برمن ميتوانند امشــب از ساعت 23:15 به وقت محلي شاهد صحبتهاي مرد موفق نيمكت رهبري تيم شان باشند.

وردربرمن در حالي با برتري برابــر هامبورگ در Nordderby امتيازات خود را به 39 رساند كه تنها دو امتياز با سهميه ليگ اروپا فاصله دارد. اين تيم هفته آينده ميهمان اينگول اشتات انتهاي جدولي است و در صورت ادامه روند خوب هفتههاي گذشــته ميتواند براي اولين بار در اين فصل ايستادن در جمع شش تيم باالي جدول را تجربه كند.

جايگاهي كه خوشــبينترين طرفدار و كارشــناس فوتبال آلمان با حضور مربــي جوان و كم تجربه تصورش را نميكــرد اما جادوي ايراني حاال آنها را در مسير رسيدن به يكي از بزرگترين آرزوهاي شان قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.