احتمال حضور زهيوي در بازي بزرگ الشحانيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيم زهيــوي مهاجــم ايراني تيم الشــحانيه به ديدار پليآف برابر القطر ميرســد و ميتواند براي تيم اســتيماچ بازي كند. روز چهارشنبه تيم الشــحانيه بايد در بازي پلي آف به مصاف تيــم القطر برود. اين ديدار كه بــراي زهيوي، پــوالدي، جوكار بازيكنان ايراني و اســتيماچ سرمربي اين تيم مهم اســت، ميتواند آنها را بازهــم در ليگ ســتارگان نگه دارد. تيمهاي لخويا و الجيش ادغام شدند و تيم الدحيل را براي فصل بعد تشكيل ميدهند، اين باعث شــد تا الخور در ليــگ بماند و الشــحانيه به پلي آف برود.

رحيم زهيوي ديــروز اهواز را به مقصد دوحه تــرك كرد تا در صورت صالحديــد اســتيماچ در مهمترين بازي فصل الشــحانيه به ميدان برود. زهيوي تا كنون 4 گل به ثمر رسانده و 2 پاس گل داده است. اين عملكرد زهيوي باعث شــده تا اســتيماچ در بــازي پاياني و مهم مقابــل القطر از اين بازيكن بهره بگيرد. هر چند هنوز تصميم اين مربي كــروات براي اين بازي مهم معلوم نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.