درويش: فركي گزينه اول سايپا است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اين روزها بحث تغيير مربي در سايپا شنيده ميشود. هــر چند فركــي در نيمفصل دوم موفق بوده و توانســته ســايپا را از منطقه خطر خارج كند اما مشــخص نيســت چرا اين همه بحث حول و حــوش نيمكت اين تيم وجود دارد. درويش در پاســخ به اين ســوال كــه از علي دايي و امير قلعهنويي به عنوان گزينههاي ســايپا نام برده ميشود ميگويد: «بايد اســم اين مربيان مطرح شود چرا كه هر دو مربي از بهترينها و بســيار بزرگ هســتند. هر تيمي اگر قصد جا به جايي داشــته باشــد بايد با اين نفرات مذاكره كند. ما بحث تغيير نداريم و فركي گزينه اول ما اســت اما شايد از اين مربيان نيز برنامه بگيريم. هميشه در تغييرات بايد سراغ بهترينها رفت و اين نفرات بهترين مربيان ايران هستند.» درويش در خصوص خداحافظي ابراهيم صادقي نيز صحبت ميكند: «در سفر اخيرمان ابراهيم صادقي اين مســاله را با من مطــرح كرد تا در پايان فصــل از فوتبال خداحافظي كند. اگر او تمايل داشــته باشد حتما در آينده از تجربياتش استفاده خواهيم كرد.»

مديرعامل سايپا در پاسخ به اين سوال كه خداحافظي او ربطــي به عدم تمايل باشــگاه براي تمديــد قراردادش نداشــته اســت ميگويد: «اصال اينطور نبوده و صادقي با توجه به مدت زمان زيادي كه در فوتبال حضور داشــته و همچنين شرايط سني خود از بازيگري خداحافظي ميكند و با توجه به پشــت سر گذاشتن كالسهاي مربيگري وارد دوران جديدي از زندگي ورزشي خود ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.