استيماچ: داوران 9 امتياز از ما دزديدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي كــروات و هميشــه معترض الشــحانيه بار ديگر در گفتوگو با رسانههاي قطري نســبت به اشــتباهات داوري در ليگ ستارگان اعتراض كرد. ايگور استيماچ سرمربي كروات كه تنها چند روز بعد از سقوط به دسته اول با يك شــانس بزرگ بــراي حفظ تيمش در ليگ ســتارگان روبهرو شــد تا شاگردانش را در پلي آف بقا به مصاف القطر بفرســتد در آســتانه اين بازي حســاس با حمله دوباره به داوران قطري و فدراســيون فوتبال اين كشور مدعي شد الشحانيه استحقاق ماندن در ليگ ستارگان را داشت.

اســتيماچ در اين باره ميگويد: «تيم من يكــي از بهترين تيمهــاي نيمفصل دوم ليگ ســتارگان بود اما داوران با اشتباهات فاحش خود نزديــك به 9 امتياز از من و شــاگردانم دزديدند كــه اين اتفاق در هيــچ نقطهاي از فوتبال دنيــا نمونهاش ديده نميشــود. االن هم با توجه به اينكه مــا اليق ماندن در ليگ ســتارگان بوديم با نهايــت آمادگي به مصاف القطــر ميرويم و اميدوارم اشــتباهات داوري دوباره گريبانگير ما نشود.»

ســرمربي كــروات در بخــش ديگري از مصاحبهاش با اين روزنامه قطري از تصميمش بــراي تمديد قرارداد با الشــحانيه و ماندن در فصل آينده خبر داد و مدعي شــد برنامههاي زيادي براي رساندن اين تيم به جمع تيمهاي مدعي و باالنشين فوتبال قطر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.