از سقوط تا قهرماني

بــراي مهدي طارمي پيشــرفت حرف اول را ميزد. اينكه جايي برود، لژيونر شــود و در فوتبال اروپا مشــغول بازي شــود. اين هــدف طارمي از روز نخســت حضورش در پرســپوليس بود. به همين دليل، وقتي ليگ پانزدهم تمام شــد ســاز جدايي كوك كرد تا برود به تيمي كه در قاره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

طارمي اما به تركيه رفت، با ريزه اسپور قرارداد بست و همراه اين تيم راهي اردوهاي تداركاتي شد. سرمربي ريزه اسپور از عملكرد طارمي رضايت داشت، درســت برعكس رامين رضاييان كه او را پايينتر از حد تصورش ميديد. طارمي در ريزه اســپور بايد با لئوناردو كوئيكه رقابت ميكرد. براي بازي در پست ســانتر فوروارد. كوئيكه همان مهاجمي بود كه در 9۱ ســالگي پا به ليگ ايران گذاشت.همان مهاجم كامروني كه با رنگ زرد موهايش مشــهور شده بود. كوئيكه سپس به استيل آذين رفت و بعدها پيراهن اســپارتاپراگ در چك و البته اينتراخت فرانكفورت در بوندس ليگا را پوشــيد. كوئيكه چند فصلي بود كه در ريزه حضور داشت و حتي به بازوبند كاپيتاني اين تيم نيز رسيده بود. طارمي اما نه به دليل ترس از رقابت با كوئيكه كه به خاطر خواســت هواداران پرسپوليس عطاي بازي در ليگ تركيه را به لقايش بخشــيد و به ايران برگشت. بازگشتي پر دردسر كه انتقادهــاي فراواني در پي داشــت. گروهي از اقدام پرســپوليس براي جذب طارمــي انتقاد كردند و از مديران باشــگاه پرســپوليس و برانكو خواستند تا جايي براي آقاي گل ليگ پانزدهم كنار نگذارد.

گروهــي ديگر امــا موافق بازگشــت طارمي بودند چون ميدانستند پرســپوليس در پست او با مشــكالت عديدهاي مواجه اســت و حضور طارمي ميتوانــد بســياري از دغدغههــاي برانكــو در فاز تهاجمي را از بين ببرد. طارمي آمد و با پرسپوليس پاي ميز مذاكره نشســت. او از پشــيمانياش گفت و اينكه برگشــته تا بهترين انتخاب ممكن را انجام بدهد. بازگشــت طارمي هر چند بعد از آغاز فصل انجام شــد اما باالخره شكلي رسمي به خود گرفت تا آقاي گل به تركيب اصلي پرســپوليس برگردد و

بحث يك انتخاب است. انتخابي به موقع. تصميمي منطقي كه طارمي را از سقوط نجات داد و به قهرماني رساند. او در حساسترين نقطه ممكن حياتي ترين تصميم را گرفت و سودش را ديد؛ قهرماني در ليگ ايران و حضور در كورس آقاي گلي

دوبــاره تالش كند براي تيمي كه دليل معرفي اش به باالترين ســطح فوتبال ايران بود. طارمي هر چند در يكي دو بازي ابتدايي در تركيب اصلي قرار نگرفت اما خيلي زود جاي خود را پيدا كرد و توانست مثل فصل قبل بدرخشد و دروازه حريفان را يكي پس از ديگري باز كند. طارمي بي شــك يكي از داليل كسب عنوان قهرماني پرسپوليس بود. شــايد اگر او در خط حمله حضور نداشت و 5۱ گل به ثمر نميرساند پرسپوليس حاال و سه هفته مانده به پايان ليگ، عنوان قهرماني را با اقتدار به دست نميآورد. يك حساب و كتاب ساده اســت. اگر طارمي برنميگشت، پرســپوليس با كدام مهاجــم به ديدار رقبا ميرفت؟ آيا پس از پايان مهلت نقل و انتقاالت، ميتوانست مهاجمي آزاد با توانمندي طارمي جذب كند؟

آقــاي گل بهتريــن تصميم ممكــن را گرفت. تصميمي كه هم به ســود او بود و هم پرسپوليس. اگر سري به جدول رده بندي ليگ تركيه بزنيد ميبينيد كه بازگشــت طارمي بهترين اتفاق ممكن براي او بود. بهترين تصميمي كه او ميتوانست در آن مقطع زماني اتخاذ كند و ســودش را ببرد. ريزه اســپور در ليگ تركيــه 7۲ بازي انجام داده. 6 برد، 5 تســاوي و 6۱ شكســت حاصل تالش اين تيم تا اينجاي فصل بوده. 7۲ گل زده، ۳4 گل خورده و كســب تنها ۳۲ امتياز باعث شــده تا ريزه اســپور در جدول ۸۱ تيمي ليگ تركيه در رده شــانزدهم قرار بگيرد. اين تيم جزو سه تيمي است كه به دسته پايينتر سقوط ميكنند، اگر در 7 هفتــه پاياني نتواند امتيازهاي ممكن براي بقا را به دست بياورد و در ليگ برتر تركيه بماند.

بحث يــك انتخاب اســت. انتخابي بــه موقع. تصميمــي منطقي كه طارمي را از ســقوط نجات داد و به قهرماني رســاند. او در حساسترين نقطه ممكن حياتــي ترين تصميــم را گرفت و ســودش را ديد. قهرماني در ليگ ايران و حضور در كورس آقاي گلي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.