مهاجراني:‌پرسپوليس‌7‌فاكتور‌كارشناسان‌فيفا‌را‌داشت‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حشــمت مهاجرانــي دربــاره قهرماني پرســپوليس گفت: «من ليگ برتــر ايران را تعقيب ميكنم و در ابتداي نيمفصل دوم هم پيشبيني كرده بودم كه پرسپوليس قهرمان ميشود. پرســپوليس تمام فاكتورهاي مورد نيــاز يك تيم را در اختيار داشــت؛ كاپيتان، گلزن، شــشهاي تيم مثل محسن مسلمان، بازيكــن تقســيمكننده تــوپ، فضاســازي و حمايــت كننــده از بازيكــن پابــه توپ و يك دروازهبــان خــوب، فاكتورهايي بود كه پرســپوليس در اختيار داشــت.» مهاجراني درباره اين 7 فاكتور اينطور توضيح داد: «اين 7 فاكتــوري كه من بيان كــردم، مورد تأييد آناليز كارشناســان فيفاست، كارشناسان فيفا ميگويند تيمــي كه 7 آيتــم مثبت گلزن، كاپيتان، شــش (بازيكن دونده)، بازيسازي، تقســيمكننده توپ، دروازهبــان و حمايت از بازيكن در فضاي مناســب را داشــته باشد، تيمي مثبت اســت كه پرســپوليس در اين قالب آيتمهاي فيفا قرار ميگيرد، ضمن اينكه سرمربي خوبي مثل برانكو داشت كه در ايران كار كرده بود و روانشناســي و جامعهشناسي ايران را بهخوبي ميدانست.» سرمربي اسبق تيم ملي درباره ناكامي پرســپوليس در آسيا به رغم داشــتن اين فاكتورهــا گفت: «وقتي ميگويم پرسپوليس فاكتورهاي مناسب فيفا را دارد، دليلش اين نيســت كه حريفانش در آســيا اين فاكتورها را نداشــته باشند. شايد الهالل عربســتان ايــن فاكتورهــا را بهتر از پرســپوليس در اختيار داشــته باشد. گاهي اوقات حوادث پيشبيني نشده هم در مسابقه رخ ميدهــد. به نظر من پرســپوليس اكنون وضع روحي مناسبي دارد و در بهترين شرايط خود ميتواند الهالل عربســتان را در مسقط شكست بدهد و از گروهش صعود كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.