رسانهها عجله كردند

قرارداد 5+5 ساله با برانكو به كجا رسید؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار بود در نشســت خبري شــبكه دو و با حضور برانكو و طاهري درباره قرارداد طوالني مدت ايوانكوويچ صحبت شــود اما مشخص شد چنين چيزي فعال وجود نــدارد و همانطور كه پيشتر نوشــته بوديم به احتمال زياد سرپرست باشگاه پرسپوليس قصد دارد بازتابهاي رســانهاي كردن ايــن خبر را بگيرد و بعــد گام به گام برنامــهاش را پيش ببرد. يكشــنبه شــب وقتي درباره خبري كه خود طاهري در تبريز به خبرنگاران داده بود از او پرســيده شد جواب داد: «اينطور نيست كه تمديد قرارداد پنج ساله انجام شــده باشد و رسانهها عجوالنه عمــل كردند. هر واحد، ســازمان و ... بايــد دورنمايي داشته باشــد و برنامهريزي كند كه ما هم ابتدا با آقاي برانكو قرارداد دو، سه ساله داشتيم اما حاال پنج ساله را تعريف كرديم كه ميخواهيم محوريت را با ايشان شكل دهيم.» طاهري همچنين گفت: «در قرارداد پنج ســاله آقــاي برانكو عالوه بر تيم بزرگســاالن بايد در ردههاي پايه و اســتعداديابي نيز برنامههايي مد نظر داشته باشد و آنها را زير نظر بگيرد.» پيش از اين به نظر ميرســيد برانكو هم كامال موافق اين تمديد طوالني است كه البته كمي عجيب به نظر ميرســيد. برانكــو هم در اين باره گفت:«من يك سال ديگر قرارداد دارم و بهعنوان مربي پرســپوليس افتخار ميكنم باشگاه از كارم رضايت دارد و از آن مهمتــر اينكه دكتر طاهــري ديدگاه بلند مدت دارد و تجربه رشــد مديريتي در ردههاي ديگر را دارد. در ابتــداي كار خود توافق كرديم در برنامه كوتاه مدت توافق كنيم كه كار يكساله بود و بعد ميان مدت كه دو فصل و بعد بلند مدت چهار ســاله بوده اســت. طبيعي اســت هر كس وظايف كار خود را دارد و اين توســعه كار چند مســير خواهد داشت.» ســرمربي پرسپوليس همچنين گفت: «از كارهــاي تيم اصلي و آكادمي جدا نميشــويم. طاهري انتظار دارد در توسعه كار دانشم را بياورم و خودم به طاهري و بخش مديريتي اين كمك را داشته باشم تا همكاري بيشتري صورت گيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.