بزيك:‌م‌يتوانيم‌الهالل‌را‌ببريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ادموند بزيــك ضمن تبريــك قهرماني پرسپوليس به هواداران و اعضاي اين تيم گفت: «لياقت پرســپوليس قهرماني بود و سال قبل هم ميتوانســت اين اتفاق رخ دهد. فصل قبل پرسپوليس خيلي خوب شروع نكرد ولي خيلي خوب تمام كرد؛ قهرمان نشد ولي نمره قبولي گرفــت. اولين چيزي كه يــك تيم ميخواهد نظم اســت و برانكو اين كار را به خوبي انجام داد.» بزيــك درباره درگيــري كريمي و دايي گفت: «خيلي دوســت دارم كــه علي كريمي و علي دايي با هم آشــتي كنند چون اگر اين نفرات كــه هواداران زيادي دارنــد، با هم كار كنند ميتوانند كمك بزرگي به فوتبال بكنند. واقعا حيف است كه اختالف سليقه باعث اين اتفاقات شــده اســت و اميدوارم نفراتي پيدا شوند كه به اين موضوع خاتمه دهند.» مهاجم پيشين پرسپوليس در مورد بازي مقابل الهالل و كار سخت اين تيم گفت: «الهالل تيم خيلي خوبي است و هميشــه مدعي قهرماني است. بازي رفت را ميتوانســتيم ببريم. فكر ميكنم اگر يك مقدار در حفظ نتيجه بهتر عمل كنيم، ميتوانيم نتايج بهتري بگيريم؛ براي خود من هم جاي تعجب داشت كه تيم پرسپوليس كه به اين خوبي در ليگ دفاع ميكند، در آســيا عملكرد خوبي نداشته اســت. در مجموع كار غيرممكني نيست و فكر ميكنم ميتوانيم اين بازي را ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.