9‌امتياز‌تا‌بهترين‌پرسپوليس‌تاريخ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس بــراي رســيدن بــه قاطعانهتريــن قهرمانــي ليــگ برتر و شكســتن ركورد فوالد در ليگ پنجم به ســه امتياز ديگر نياز دارد تا از ميانگين ۳۱/۲ امتياز براي هر بازي عبور كند اما جالب اينجاســت كه بهترين حدنصاب كسب شده در طول رقابتهاي باشگاهي ايران به پرســپوليس و ســال ۰5۳۱ و ليگ دوم منطقهاي بر ميگردد. نســلي كه حماسه پرســپوليس را خلق كرد در جريان 4۱ بازي آن فصل به ۳۱ پيروزي و يك تســاوي رســيد كه با احتساب ۳ امتياز براي هر پيــروزي ميانگين ۸7/۲ براي هر بازي را ثبت كردند. دومين تيم برتر رقابتهاي سراسري ايران هم، تيمي غير از پرســپوليس نيست. سرخپوشان در ليگ اول تخت جمشــيد در ســال ۲5، در ۲۲ بــازي بــه 5۱ پيروزي و 7 تساوي دســت پيدا كردند و در صورت ســه امتيازي بودن بازيها، ۲5 امتيازي ميشــدند. به اين ترتيب ميانگين امتياز 6۳/۲ براي هر بازي رقم ميخورد.

اين حدنصاب فقط در صورت كسب پيروزي در هر سه بازي باقيمانده توسط تيم فعلي قابل شكســته شدن است كه امري بعيد نيســت و در اين صورت، تيم فعلي پرســپوليس با اين نفرات، دومين تيم برتر تاريخ پرسپوليس و فوتبال ايران در كســب امتيازات در طول يك فصل خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.