جعفروف: مهماندوست براي آذربايجان باعث خير شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم آذربايجاني حاضر در جام فجر تكواندو معتقد اســت اين كشــور پيش از آمدن رضا مهماندوست هم مدال داشــت اما آمدن او براي تكواندو آذربايجان فوايد زيادي داشت. قربان جعفروف در اين باره گفت: «ما پيش از آمدن مهماندوســت مدالهايي در تكواندو داشتيم اما حضور او براي تكواندو آذربايجان خيريت زيادي داشــت. تكوانــدو آذربايجان با كمك اين ســرمربي در المپيك نتايج خوبي كسب كرد و مدال خوشرنگ طال را هم با او به دست آورديم.حاال در انتظار مدالهاي طال در مسابقات قهرماني جهان و بازيهاي كشورهاي اسالمي هستيم.»

جعفروف همچنين ادامــه داد: «براي حضور در جام تكواندو بينالمللي فجــر با دو بازيكن مليپوش تيم آذربايجان، يــك بازيكن تيم گنجه و چند بازيكن باشگاهي به ساري آمدهايم. بازيكنان تيم ملي آذربايجان خود را براي بازيهاي كشورهاي اسالمي و رقابتهاي قهرماني جهان آماده ميكنند و به همين دليل ما با تيم باشگاهي در جام فجر شركت كردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.