مورينيو: دو پنجره را باز گذاشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو ترجيــح داد بــراي بــازي حســاس منچســتريونايتد برابر چلسي به مهاجم خسته تيمش، زالتان ابراهيموويچ استراحت بدهد و در غياب گلزن اول شــياطين ســرخ، ماركوس راشفورد 19 ساله درخشيد. مهاجم تيم ملي انگليس نه تنها گل اول بازي را در دقيقه 7 زد بلكه سرعت، تكنيك و بازي مستقيم او در طول اين ديدار چلسي را به دردسر انداخت.

راشــفورد بعد از اين بــازي گفت: «نبايد خيلــي به اين قضيــه پرداخت چون ما يك تيم هســتيم و نبودن يك نفر نبايد كار يــك هفته همه بازيكنان را از بيــن ببرد. ما با هــم بوديم و يك نتيجه عالــي گرفتيم. آندر اررا پاســي عالي به من داد، درست همان جايي كه ميخواســتم و توانستم گل اول بازي را بزنم. اين دقيقا همان چيزي بود كه تيم نياز داشــت، درك متقابل و گلزني. در اين مقطع از فصل هر مسابقه مهم است. بايــد در هر بازي ليگ و ليگ اروپا براي گرفتن بهترين نتيجه بيشترين تالش را داشته باشيم.»

مورينيو هم گفت: «اينكه راشفورد در تركيب اصلي قرار گرفته چيز عجيبي نيست، او ســومين يا چهارمين بازيكن ما با بيشــترين دقايق بازي اســت اما تجربههــاي مختلفي كــه در اين فصل به دســت آورده باعث شده رشد زيادي بكند هر چند به اندازه كافي گل نميزند و در همين بــازي هم موقعيت اولش را گل نكرد اما خيلي خــوب بود و تجربه فوقالعادهاي از اين بازي به دست آورد. او در بــازي جام حذفي هــم در زمين چلســي برابر اين تيم خيلي خوب بود. با آنكه ده نفره شــده بوديــم به خاطر سرعتش مدافعان آنها را جا ميگذاشت و يك موقعيت خوب گلزني را از دســت داد كه اين بار گل كرد.»

وقتــي راشــفورد در فاصله هفت دقيقه مانده تا پايان مســابقه جاي خود را به زالتان داد، مورد تشــويق ايستاده هواداران حاضــر در اولدترافــورد قرار گرفت.

منچستريونايتد حاال 22 بازي است كه در ليگ برتــر نباخته. مورينيو ادامه داد: «معموال اگر شما 22 بازي را نبازيد قهرمان ميشويد اما ما براي قرارگرفتن در جمع 4 تيم برتر هم مشــكل داريم. چــرا؟ همــه ميدانند چــون امتيازات زيــادي را در خانه از دســت داديم اما همين كه براي تيم قبول شكست سخت است، حس خوبي دارد. اين بازيكنان تا آخر ميجنگنــد. واقعا به خاطر اين برد خوشحالم چون به خاطر نتايج ليورپول و منچسترسيتي بايد برنده ميشديم و حتي مســاوي هم براي ما خوب نبود. از كار تيــم راضيام چــون ما دو پنجره را براي ليگ قهرمانان باز گذاشــتهايم. هنوز از ليــگ برتر نااميد نشــدهايم و اگر نتوانســتيم بايد از طريق ليگ اروپا به اين سهميه برسيم. ما به ويژگيهاي متفاوت نياز داريم تا قويتر شويم اما در عين حال من يكــي از بهترين تيمها را در اختيار دارم.»

او همچنيــن عملكــرد دو هافبك دفاعي تيمش، آندر اررا و ماتئو دارميان را ســتود: «بازي خاصــي كردند چون حريف خاصــي روبهرويشــان بود، تيم صدرنشين. ما براي آنها دو جور مشكل درســت كرديم، وقتي كه توپ داشتيم و وقتــي كه تــوپ را از آنها ميگرفتيم چون در انتقال توپ و تغيير وضعيت از دفاع به حمله ســريع و شاداب بوديم و با جســارت حمله ميكرديم. آندر اررا و ماتئو دارميان فوقالعاده بودند. من حتي قبل از باخت برابر چلسي در جام حذفي هم فهميدم كه كنترل دو بازيكن پشت سر ديگو كاســتا و همچنين دو مدافع جلوزن چلسي كليد موفقيت است. آنها در ضدحمله واقعا خطرناك هســتند اما ايــن دو بازيكن به خوبــي ارتباط ميان خطــوط آنها را قطــع ميكردند و براي همين نتيجه گرفتيم.»

بهتريــن آمــار شكســت ناپذيري منچســتريونايتد در طول يك فصل در فصــل 2010-2011 رقم خورد كه 24 بازي را نباختند. يونايتد در اين 22 بازي 12 برد و 10 مساوي داشته.

اينكه راشفورد در تركيب اصلي قرار گرفته چيز عجيبي نيست، او سومين يا چهارمين بازيكن ما با بيشترين دقايق بازي است اما تجربههاي مختلفي كه در اين فصل به دست آورده باعث شده رشد زيادي بكند هر چند به اندازه كافي گل نميزند و در همين بازي هم موقعيت اولش را گل نكرد اما خيلي خوب بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.