اورتون در فكر برگرداندن روني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گري كيهيل، مدافع انگليســي چلســي از تصميم خــود براي كمك به جســي ليندگارد، بازيكن منچســتريونايتد از زمين دفاع كرد. در جريان شكســت 2 بر صفر آبيپوشان لندن در ورزشــگاه اولدترافورد در هفته سيوســوم ليگ برتر، كيهيل دســت ليندگارد را گرفت تا او را از زمين بلند كند، اتفاقي كه درست پيش از به ثمر رســيدن گل دوم شياطين سرخ به ثمر رسيد و به عقيده برخي يك اشتباه بزرگ از سوي مدافع چلســي بوده است چرا كه تمركز او را از وظيفه اصلياش يعني دفاع بــراي جلوگيري از تهديد شــدن دروازه تيمش گرفته است. او در اين باره به اســكاي اســپورتس گفت: «من نميدانستم كــه اين كارم چطور ممكن بــود به ضررم تمام شــود. كاري كه كردم غريزي بود. من آن موقع مضطــرب بودم و فكــر ميكردم كــه به زمين خــوردن ليندگارد ممكن اســت منجر به اعالم ضربه پنالتي شود. فكر ميكردم هرچه زودتر او را از زمين بلند كنم شانســم براي اينكه داور را از اعالم خطاي پنالتي منصرف كنم بيشتر است. البته ميدانم كه ايــن ماجرا در نگاه اول ممكن اســت احمقانه به نظر برسد. به هر حال ما اليق بردن بازي نبوديم. حاال بايد به خودمان بياييم و به كارمان ادامه دهيم.»

نشــريه ليورپول اكو نوشته است كه رونالد كومــان، مربي اورتون قصد دارد وين روني را در پايان فصل از منچستريونايتد بخرد و اين مهاجم انگليسي را به تيمي برگرداند كه دوران حرفهاي بازيگــرياش را با آن آغاز كرد. اين نشــريه از كاپيتان شياطين ســرخ، گيلفي سيگوردسون، مايــكل كيــن و فيرخيــل فانديــك بهعنوان بازيكنان مورد عالقه كومان نام برده اســت و به نقل از اين مرد هلندي نوشــته است: «در حال حاضر نميدانم كه تابستان امسال بازيكن جديد خواهيم خريد يا نه. فعــال تنها چيزي كه برايم اهميت دارد اين اســت كــه در 5 بازي آخرمان در ايــن فصل قوي ظاهر شــويم. در آخر فصل هم اگر الزم بود براي خريد بازيكن دست به كار ميشويم. فصل آينده نســبت به االن، ما تيمي قويتر خواهيم داشــت و اين همان جهتي است كه دوست دارم تيمم در آن حركت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.