پايان سجاد با استقالل

براي فوتبالیســتها فقط یک تصمیم اشتباه کافي است تا تمام آنچه رشته بودند به یكباره پنبه شود. ماجرایي که حاال با دیدن سرنوشت سجاد شهباززاده براي مان عینیت پیدا ميکند. شهباززادهاي که اکنون در نفت تهران روزهاي سیاهي را ميگذراند همان بازیكني است که ابتداي همین

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - رضا حميدی ‪Reza Hamidi‬

سفر شهباززاده به ترکیه اما همانطور که پیش بیني ميشد با موفقیتي همراه نبود و این بازیكن بيجهت به حضور در لیگ ترکیه که هرگز توفیقي را براي هیچ یک از فوتبالیستهاي ایراني به همراه نیاورده، اصرار داشت. سرانجام نتیجه این پافشاريها خروج زودهنگام او از تیم آالنیااسپور بود

استقالل بهترين خط حمله ليگ را دارد و آماري كه از گلزني آبيها تا پايان هفته بيست و هفتــم باقي مانده اين ادعا را به وضوح اثبات ميكند. تيم منصوريــان در حالي كه 3 هفته به پايــان ليگ باقي مانــده و همچنان فرصت ارتقاي تعداد گلهــاي زده خود را دارد، با 41 گل زده در راس همه تيمها خودنمايي ميكند. وضعيتي كه نشــان دهنده رشــد محســوس مهاجمان آبي در فصل جاري است.

ابتداي فصــل تيم منصوريــان عميقا از نداشــتن مهاجماني گلزن رنج ميكشيد اما هر چه از ليگ گذشت اوضاع خط آتش آبيها بهتر شــد و با ايجاد هماهنگيهاي تاكتيكي بيشتر، استقالل در مسير رشد و شكوفايي قرار گرفت. در خط حملــه اســتقالل بازيكناني همچون كاوه رضايي، علي قربانــي و بهنام برزاي بارها به ميدان رفتهاند كه ســهم كاوه در اين ميان بيشتر از ديگر بازيكنان بوده است.

مهاجمي كه تا پايان هفته بيســت و هفتم موفــق به زدن 7گل شــده اســت. آنچه آمار رضايي را نســبت به ســاير مهاجمان استقالل متمايز جلوه ميدهد تعداد پاسهاي گلي است كه تا به امروز براي ديگر بازيكنان ارسال كرده. طبق آماري كه در دست است رضايي با ۸ پاس گل در كنار ايمان مبعلي بهترين پاســور ليگ شانزدهم محسوب ميشود.

علــي قرباني هم ديگر مهاجم گلزن آبيها است كه هر گاه در تركيب قرار گرفته عملكرد مثبتي داشته است. به او بايد بهنام برزاي را هم افزود. بازيكني كه به رغم نيمكتنشــينيهاي بســيار اما هــر موقع به خط حمله اســتقالل برده شد گلهاي ارزشــمندي به ثمر رساند يا موقعيتهاي ايدهآلي براي گلزني فراهم كرد.

به اين دايره البته بايد محســن كريمي را هم افزود. بازيكني كه معموال يك خط عقبتر از مهاجمان بازي ميكند اما همواره در گلزني موفق بــوده. يا اميد ابراهيمي كه همچون كاوه رضايي تا به امروز 7 بار موفق به گلزني شــده است.

به طور كلي استقالل گلزنهاي متعددي دارد كه نتيجه آن 41 گلي اســت كه فقط در ليگ به ثمر رســيده و اين تيم را به قويترين خط حمله ليگ شــانزدهم بدل كرده اســت. بديهي اســت كه اســتقالل بــا منصوريان در هفتههاي آتي بازيهاي سختي همچون تقابل با تراكتورســازي را پيــش رو دارد كه اين قبيل بازيها شــايد فرصتي در اختيار پرسپوليس قرار دهــد تا تعــداد گلهاي زدهاش را به اســتقالل برساند اما حتي اگر اســتقالل در نهايت بهترين خط حمله ليگ هم نباشــد آمار به قدري خوب هست كه منصوريان براي بستن تيم فصل آينده خود تمايل آنچناني به جذب مهاجمان گرانقيمت و نامي نداشته باشد.

براي مثال ميتوان به نام سجاد شهباززاده اشــاره كرد. بازيكني كه ابتــداي فصل جاري از اســتقالل به ليگ تركيه رفت تا شايد در فوتبال تركيه بدرخشــد و عــالوه بر باز كــردن دروازه تيمهاي بزرگتر به روي خود دســتمزدهاي قابل توجهــي هم بگيرد. ســفر شــهباززاده به تركيه امــا همانطور كه پيش بيني ميشــد با موفقيتي همراه نبود و ايــن بازيكن بيجهت به حضور در ليگ تركيه كه هرگــز توفيقي را براي هيچ يك از فوتباليستهاي ايراني به همراه نياورده، اصرار داشت.

ســرانجام نتيجه ايــن پافشــاريها خروج زودهنگام او از تيم آالنيااسپور بود. شهباززاده كه با كلي ســروصدا اســتقالل را به مقصد اين تيم سطح پايين تركيهاي ترك كرده بود و انگار خام مشــاورههاي غلط مديربرنامه هايش شده بود، با آماري بســيار ضعيف به ليگ ايران بازگشــت. او ابتدا تصــور ميكرد كه ميتواند با همان عملكرد ضعيف به استقالل برگردد اما منصوريان به گوش اين بازيكن رســاند كه پس از پايان فصل جاري ميتواند دوباره به استقالل بازگردد چون اولويت خريدهاي او در نيم فصل جذب هافبك اســت. شــهباززاده هم به ناچار راهي تراكتورسازي شد، غافل از اينكه باشــگاه تبريزي با محروميت نقل و انتقاالتــي از ســوي فيفا مواجه ميشــود و او نميتواند در اين تيم نامي بازي كند.

در نهايت شــهباززاده نفت تهران را برگزيد. تيمي كه شايد ميتوانست سجاد افول كرده را به روزهاي اوج بازگرداند اما حضور در ليگ تركيه و نيمكت نشينيهاي سريالي زهرش را بر پيكر اين بازيكن ريخت و شماره 11 سابق استقالل در تيم نفت تهران هم پايش به گلزني باز نشد و با اينكه در 5 بازي براي تيم دايي به ميدان رفت اما هرگز نتوانست گلي به ثمر برساند.

شايد اگر شــهباززاده در نفت ميدرخشيد اكنون منصوريان براي بازگرداندنش از خود ميل و اشتياق بسياري نشــان ميداد اما مشاراليه در اين تيــم تهراني محو درخشــش محمد قاضي شــد، مهاجمي كه شايد خيليها تصور ميكردند فوتبالش رو به پايان اســت اما ظاهرا آنكه بايد به فكر خداحافظي و وداع باشــد شهباززاده است نه محمد قاضي.

اكنون شــايد شهباززاده قدري رساتر صداي آنهايــي كه فرياد ميزدند به ليــگ تركيه نرو را بشــنود و از تجربه ديگر بازيكنان درس بگيرد اما آن موقع گوش شــنوايي وجود نداشت تا خيلي زود از عرش به فرش برســد و حاال تا جايي نزول كند كــه در ليســت فصل آينده اســتقالل هم قرار نگيــرد و منصوريان تمايلي به بازگرداندنش نداشته باشد. شهباززاده حاال براي باز پس گرفتن پيراهني كه در مشتش بود بايد بدود؛ تالشي كه مشخص نيست به فرجام برسد يا نرسد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.