ماجدي:مقابل تراكتورسازی بازي به جنجال نكشد زيبا ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرپرست ســابق اســتقالل معتقد است اگر بازي استقالل و تراكتور جنجالي نشــود، زيبا خواهدبود. ماجــدي در مورد بازي دو تيم ميگويد:«تيمهاي اســتقالل و تراكتورســازي در نيم فصل با يك مشكل مشابه مواجه شــدند. هر دو تيم نتوانستند بازيكني جذب كنند و مجبور شدند با همان تركيب اوليه به كار ادامه دهند. اســتقالل بعد از محروميــت روي جوانانش تكيه كرد و ايــن جوانان جواب دادنــد و اعتماد كادر فني را جلب كردند. اســتقالل بــا تكيه بر داشــتهها و ايمان به اينكه ميشــود با اين تيم به موفقيت رســيد كار را ادامه داد، بر عكس تراكتورسازي كه بازيكنان خوبي هم جذب كرده بود امــا محروميت فيفا باعث شد تا دســت كادر فني اين تيم در پوست گردو گذاشته شــود. فكر ميكنم اگر بازي جنجالي نشــود، يك مصاف زيبا را شاهد خواهيم بود.» ماجــدي در ادامه ميگويد: «بحث جوانگرايي در اســتقالل هم به اين شكل نبود كه در ذهن كادرفني و مديريتي اين تيم باشد و اگر خاطرتان باشد، استقالل جبــارف، تيموريــان و شــهباززاده را هم داشــت جذب ميكرد كه محروم شد. اين محروميت باعث شد تا استقالل به جوانانش تكيه كند. در سوي مقابل تراكتورسازي با سليقه قلعهنويي بســته شد و در نيم فصل بازيكناني مثل عاليشــاه و نوراللهي را هم جذب كرد ولــي محروميت باعث شــد تا نتواند از آنها استفاده كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.