مرغ و خروسها براي دفع بالست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

توجيه استقالليها بعد از افشاي ماجراي مرغداري در كمپ

اســتقالليها به جاي آنكه پس از افشاي ماجراي مرغداري در قسمتي از كمــپ ناصر حجازي عذرخواهي كرده و اين حيوانات را از آن نقطه خارج كنند با توجيههاي بياساس و بيمنطق سعي در ماستمالي ماجرا دارند. روز گذشــته وقتي ايران ورزشي عكسي از كمپ استقالل منتشر كرد كه در آن كامال مشــخص بود كه اتاقي به نگهداري طيور اختصاص يافته، مدير كمپ اســتقالل كه يكي از مقصران اين ماجرا محسوب ميشود درباره اين موضوع توجيههاي عجيبي آورد. وي گفت: «انتقادات بيانصافي اســت چون وجود مرغ در كنار محل تمرين اتفاق عجيبي نيست. آنجا مرغداري نيست اما نگه داشــتن مرغ و خروس در محل كمپ براي دفع كردن قضا و بال اســت. ما عــادت داريم كه جلوي پاي بازيكنــان قرباني كنيم و اين حيوانات هم براي همين در محل كمپ وجود دارند.»

مدير كمپ اســتقالل انتشــار اين تصاوير كه ناشي از حقيقت رخ داده در اين باشــگاه اســت را بيانصافي ميداند: «اين انتقادات بيانصافي است چون وجود مرغ در كنار محل تمرين اتفاق عجيبي نيســت. نبايد بيجهت يك موضوع به اين كوچكي بزرگ شــود. ما همواره به اصحاب رسانه احترام گذاشتيم و نبايد از اينگونه مسايل براي حاشيهسازي استفاده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.