مهدی‌زاده:‌براي‌نایب‌قهرماني‌باید‌استقالل‌را‌ببریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از زماني كه تراكتورسازي تبريز بــه خاطر مشــكل نقــل و انتقاالت نتوانســت از بازيكنان تــازهوارد خود اســتفاده كند، محمدرضا مهديزاده به تركيب تيم اضافه شــده كه او هم نمايش خوبي داشــت. مهديزاده كه اين روزها بــه مهره ثابتي در تراكتور تبديل شــده درباره پيــروزي مقابل پديده مشــهد ميگويــد: «پديده به لحاظ اينكه در هفتههای اخير نتايج بسيار خوبی كســب كرده بود، بسيار با انگيزه مقابل تراكتورســازی ظاهر شــد. با توجه به محروميتهايی كه بازيكنــان تراكتورســازی داشــتند، در ايــن بــازي از بازيكنان جوان هم اســتفاده شــد. به كارگيری مناسب بازيكنان جوان كنار بازيكنان باتجربه نيازمنــد درايت و ســطح باالی كادر فنی بــود.» مهديزاده با اشــاره به بازيهــاي آينده تراكتورســازي، در رابطه بــا هدف نهايــي تيمش براي كســب عنوان دومــي ادامه ميدهد: «اميدوارم در ادامه ليگ بتوانيم نتايج بهتری را كســب كنيم تا رده دوم را پــس بگيريم. 3 بازی خيلی ســخت هم باقی مانده كه انشــاءا... با همت بازيكنان و ديگر اعضای تيم، 9 امتياز كسب كنيم تا رده دومی را بگيريم.»

هافبك تراكتوريها درباره بازی با اســتقالل هــم ميگويــد: «بازی سختی با اســتقالل داريم. اين بازی شــرايط خاص خــودش را دارد ولی بــرای اينكــه نايــب قهرمانیمان را تثبيت كنيم، بايد استقالل را شكست دهيــم. بیترديــد هــواداران هم به ورزشــگاه میآيند و حمايت خواهند كــرد و انتظاری به غيــر از برد از ما نخواهند داشــت. اميدوارم سربلند از اين بازی بيرون بياييم.»

مهديزاده در مــورد فينال جام حذفي مقابل نفت تهران هم ميگويد: «فينال جام حذفی مقابل نفت تهران هم برای ما از اهميت خاصی برخوردار است چون يك جام حداقل مزد مردم شريف آذربايجان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.