ناظمالشريعه: انتخاب حسنزاده بايد تلنگري باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكشنبه گذشــته جلسهاي با حضور كادرفني تيم ملي فوتسال و علي كفاشيان سرپرست كميته فوتسال برگزار شد.

در اين جلســه حاضــران در مورد برنامههاي پيشروي تيم ملي فوتســال بحث كردند.

قبــل از آغاز اين جلســه نيز جايزه علي اصغر حســنزاده كه پيش از اين به عنوان مرد ســال فوتسال آســيا انتخاب شده بود به او اهدا شد.

محمد ناظمالشــريعه سرمربي تيم ملي فوتسال درباره مسائل مطرح شده در اين جلســه ميگويد: «در مورد برنامهاي كــه از قبل بــراي تيم ملــي و همچنين تاريخ شــروع مســابقات ليگ برتر داده بودم صحبت و در نهايت تصميمگيري در اينباره منوط به برگزاري جلســه كميته فني شــد. تالش ميكنيم برنامه مدوني براي حضور در مســابقات داخل ســالن آسيا داشته باشيم.»

او حســنزاده را مســتحق دريافت ايــن جايزه ميدانــد و انتظــار دارد كه اين اتفاق باعث توجه بيشــتر مســووالن فوتسال به اين رشــته شود: «حسنزاده قطعا لياقت كســب اين عنوان را داشت. او يكي از برترين بازيكنان چند سال اخير ايران است. در كشورمان بازيكنان خوبي داريم اما حســنزاده همواره در ســطح بااليي حضور داشــته و نشــان داده كه بازيكني حرفهاي اســت. به نظرم انتخاب او به عنوان مرد سال فوتسال آسيا كامال درســت بود. بهترين تيم، بهترين بازيكن و رييس كميته فوتســال آســيا از ايران هســتند و بايد براي اين رشــته بيشــتر وقت بگذاريم. اميدوارم انتخاب حسنزاده بــه عنوان بهترين بازيكن آســيا تلنگري باشــد براي مسووالن تا توجه بيشتري به فوتسال كنند.»

ناظمالشريعه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسهاي كه با كفاشيان داشته در مورد پرداخت پاداشهاي بازيكنان تيم ملي فوتسال هم صحبت كرده، ميگويد: «بلــه در اين جلســه در ايــن مورد هم صحبت و قرار شد در چند روز آينده اين پاداش به بازيكنان پرداخت شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.