تاييد مذاكره گيتيپسند با شمسايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيــد حالجي مديرعامل باشــگاه تأسيســات دريايي درباره وضعيت كادر فني و بازيكنــان تيمــش ميگويد: «تا تعييــن تكليــف نهايي بودجــه از طرف مجمع نميتوانيم با كادر فني و بازيكنان وارد مذاكره شويم و قرارداد منعقد كنيم.

انشــاءا... قرار اســت هر چه زودتر مجمع وضعيت بودجه باشگاه را مشخص كند. تا وضعيت بودجه باشــگاه مشخص نشــود نميتوانيم وارد مذاكــره با هيچ بازيكني شــويم. البته فكر نميكنم هنوز دير شــده باشــد با توجه بــه اينكه اكثر تيمها هنــوز وضعيت مشــابهي مثل ما دارند.»

او مذاكره گيتي پسند با شمسايي را تاييد ميكند. از طرفي تمايل باشگاهش را براي ادامه همكاري با اين مربي هم به نوعي اعالم ميكند: «اين حرفها درست اســت؛ صحبتهايي با شمسايي در مورد پيوستن به تيم گيتيپسند شده اما هنوز هيچ چيزي قطعي و مشــخص نيســت؛ البتــه ما هم صحبتهايي داشــتيم، هم باشگاه و هم شمسايي تمايل همكاري دو طرفه با هم داريم اما به دليل مشــخص نبودن وضعيت بودجه ما نميتوانيم هيچ اقدامي انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.