ادینیو‌احتماال‌به‌استقالل‌نم ‌یرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لوســيانو ادينيــو دو هفته قبل از ناحيه دوقلو دچار آســيبديدگی شد و بــه هميــن خاطر دو بــازی تيمش مقابل صبای قم و پديده مشــهد را از دســت داد. ادينيو اين روزها زير نظر كادر پزشــكی تراكتورسازی تمرينات اختصاصی انجام میدهد؛ او قرار است پای مصدومش را تســت كند تا ببيند ميتواند در هفتههــاي بعد بازي كند يا نه. وضعيت مصدوميت ادينيو ظاهرا طوری اســت كه احتماال به بازی روز پنجشــنبه در برابر استقالل نمیرسد. در اين باره كادر پزشكی تراكتورسازی بر اين باور اســت كه ادينيو بايد مقابل استقالل هم استراحت كند اما اگر نظر امير قلعهنويی حضــور اين بازيكن در فهرســت 18 نفره باشد، پزشكان او را به بازی خواهند رســاند و با درد برای تراكتور بــه ميدان مــیرود. البته در روزهايي كه خط حمله تراكتورســازي خيلي خــوب كار ميكنــد و گلهاي خوبي ميزنــد بعيد اســت قلعهنويي اصــراري بــه بــازي دادن بازيكــن برزيلياش داشته باشد. به همين دليل احتمال دارد او در ليست 18 نفره قرار بگيــرد اما جزو 11 نفر اصلي نباشــد. حاال بايــد منتظر ماند و ديــد تا روز بازي با اســتقالل چه تصميمي گرفته ميشــود. در بازي حساســي كه نايب قهرمان را مشخص خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.