مشكلي براي برگزاري نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورســازي و گسترش فوالد تبريز پنجشــنبه 31 فروردين به ترتيب ميزبان تيمهاي اســتقالل و نفت تهران هســتند. باتوجه به اينكه قرار اســت بازيهاي ليگ برتر در 2 هفتــه پاياني به صورت همزمان برگزار شود، اين مساله ظاهرا باعث ميشود كــه عدهاي از هــواداران تبريــزي يكي از بازيهاي مهم تيمهاي شهرشان را از دست بدهنــد. آن هم در روزي كــه هر 2 بازي در تبريز برگزار ميشــود. اين مساله يعني كم شــدن تماشــاگران در بازي گسترش فوالد. چراكه بازي تراكتور مقابل اســتقالل اهميت باالتــري دارد. به هر حال برگزاري 2 بازي همزمــان در تبريــز، واكنشهاي زيادي به دنبال داشــته. محمدرضا تقيون مدير روابط عمومي هيات فوتبال اســتان آذربايجان شــرقي در رابطه با اين مســاله ميگويد: «مســووالن هيات فوتبال و اداره كل ورزش و جوانــان آذربايجان شــرقي، ســابقه برگــزاري ديدارهــاي همزمان را داشتهاند. با هماهنگيهايي كه با دو باشگاه تراكتورسازي و گســترش فوالد داشتهايم، تقسيمبندي براي مسووالن برگزاري بازي از سوي ســازمان و ادارههاي تبريز صورت گرفته اســت و هيچگونه مســالهاي بابت برگزاري دو ديدار همزمان نداريم.» تقيون در مورد درخواست يكي از باشگاهها مبني بر تغيير زمــان بازي، ادامــه ميدهد: «تا بدين لحظه نامه مكتوب و رســمي از سوي دو باشگاه تراكتورســازي و گسترش فوالد مبني بر تغيير زمان برگزاري ديدار دو تيم در هفته بيست و هشتم دريافت نكردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.