پديده با 4 غايب مقابل قهرمان ليگ شانزدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پديده مشــهد در حالــی مهيای بازي مقابل پرســپوليس میشود كه به احتمــال فــراوان دو بازيكن اصلي اين تيم در بازي چهارشــنبه غايب خواهند بود. پديده مشــهد فردا (چهارشــنبه) بازي ســختي مقابل تيم قهرمان ليگ برتر خواهد داشت. آن هم در زماني كه قرار است صد هزار هوادار پرسپوليسي به ورزشــگاه برونــد تــا قهرماني تيم محبوبشــان را جشــن بگيرند. از اين مســاله كه بگذريــم، ميبينيم پديده مشهد 2 بازيكن اصلي خود را به دليل مصدوميت در اختيار ندارد. محمدعلي فرامرزي و دريسا ديار اسويوبا بازيكناني هســتند كه شانس كمي براي همراهي تيمشــان در بازي مقابل پرســپوليس دارنــد. بــه جز ايــن نفــرات، مهرداد كفشگري و رضا حقيقي كه مدتي است مورد غضــب رضا مهاجري ســرمربي تيــم قرار گرفتند هم غايب هســتند و نميتوانند در اين بازي حساس حضور داشــته باشــند. به اين ترتيب پديده مشــهد با 4 غايب مقابل قهرمان ليگ شــانزدهم به ميدان خواهد رفت. البته اين تيم خيلي اميدوار به كسب پيروزي اســت و بايد ديد از شــرايط متفاوت پرســپوليس ميتواند استفاده كند و به هدف خود برســد يا اينكه يك شكست ديگر در كارنامهاش ثبت خواهد شد. به هر حال شــاگردان رضا مهاجری امروز بعد از انجام آخرين جلسه تمرينیشان به تهران خواهند آمــد تا يك روز بعد مقابل سرخپوشان قرار بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.