سياه جامگان - پيكان رايگان شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تماشاي ديدار دو تيم سياه جامگان و پيكان در چارچوب هفته بيست و هشتم ليگ برتر رايگان اعالم شد. تيم ســياه جامگان كه اين هفتهها در تالش براي ماندن در ليگ برتر است، ديدار بعدي خود را در مشهد و مقابل پيكان برگزار ميكند. ســياه جامگان در حال حاضر از 27 بازي گذشــته خود 24 امتياز كسب كرده و امتيازهاي سه ديدار آينده ميتواند نقش تاثيرگذاري در ماندن اين تيم داشته باشد؛ از همين رو مسووالن اين تيم تصميم گرفتند تا ديدار مقابل پيكان را رايگان اعالم كنند، تا هواداران بيشتري را همراه خود ببينند. ديدار اين دو تيم از ساعت 17:45 روز جمعه هفته جاري در ورزشگاه ثامن مشهد آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.