مديرعامل باشگاه ذوبآهن به روسيه ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا شــكاري از مدتها پيــش از حضور در تمرينات تيم ذوبآهــن خودداري كرد تا به تيم روســتوف روسيه بپيوندد؛ هرچند اين انتقال نهايي نشــد و شكاري با عذرخواهي از مسووالن باشگاه ذوبآهن، حضور در اين تيم روسي را منوط به مذاكره دو باشگاه دانست. بر همين اساس قرار است شكاري و سعيد آذري مديرعامل ذوبآهن روز ۶1 ارديبهشت ماه با دعوت مسووالن روستوف روسيه به اين كشور بروند تا مذاكرات نهايي و بررســي شرايط اين انتقال صورت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.