تكذيبيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خبر اول : باشگاه سايپا قصد دارد با چهار مربي از جمله حسين فركي براي فصل آينده مذاكره كرده و برنامه بگيرد. خبردوم : مديرعامل باشگاه سايپا تكذيب كرد. ما با هيچ مربي مذاكره نكرده ايم! نتيجه اخالقــي :مرد مومن! اول اينكه بايد صبر كني ببيني تيمت ميماند يا نميماند بعد بروي دنبــال خبر بــازي و مذاكره بــازي! دوم اينكه شــما كه يك خبر ســاده مذاكره با چهار نفر را نميتواني منتشــر كني و ناچاري زود تكذيبش كني، چرا از اول خبر را ميدهي به رســانه ها؟ سوم اينكه شما كه ميخواستي فركي را بگذاري كنار، همان نيمفصل كه ايشان شيك و مجلسي استعفا داد قبول ميكردي ! حاال كه تا ته فصل پاي طرفت ماندي، ســه تا بازي ديگر هم صبر كن! االن ســايپا اين همه سال پاي پرايدهايش ايستاده ضرر كرده؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.